Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     
     
     Publications          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Minimalisation of radioactive waste production in nuclear facilities of Slovak Republic
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Minimalizácia tvorby rádioaktívnych odpadov v jadrových zariadeniach Slovenskej Republiky
Summary:
PAVLOVIČ Vladimír: Minimalizácia tvorby rádioaktívnych odpadov v jadrových zariadeniach Slovenskej republiky [Diplomová práca] - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. - Vedúca diplomovej práce doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.- FZKI, počet strán: 84 Diplomová práca sa zaoberá postupmi minimalizácie tvorby rádioaktívnych odpadov, ktoré sa aplikujú v jadrových zariadeniach na území SR. Analyzujú sa v nej legislatívne normy v oblasti jadrovej energetiky so zameraním na minimalizáciu tvorby rádioaktívnych odpadov. Hlavným zámerom je posúdiť praktické organizačné opatrenia a stanovené postupy pri realizovaní činností vykonávaných v oblasti minimalizácie tvorby rádioaktívnych odpadov v jadrových elektrárňach a technologické postupy nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v TSÚ RAO, FS KRAO a RÚ RAO.
Key words:
nakladanie s RAO, jadrová bezpečnosť, minimalizácia tvorby RAO

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited