Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Lesson     Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of landfill recultivation
Written by (author): Ing. Norbert Kollár
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh rekultivácie skládky
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá témou rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu. Cieľom práce je zhodnotiť súčasný stav riešenej problematiky. V tejto časti je popísaná stručná legislatíva odpadového hospodárstva, ako aj množstvo vyprodukovaného odpadu v Slovenskej republike a vo svete. Ďalej je riešená skládkovanie a rozdelenie skládok od častí, z ktorých skládka pozostáva cez vplyvy skládok na životné prostredie až po spôsoby uzatvárania. Následne je popísaná rekultivácia, typy rekultivácii používaných pri uzatváraní skládok, materiály používané pri technickej rekultivácii a plodiny vysádzané pri biologickej rekultivácii. V časti s názvom metodika práce sme sa venovali základným údajom o skládke, charakteristike záujmového územia a prírodným pomerom. V kapitole výsledky a diskusie sme popísali navrhnuté riešenie technickej rekultivácii s použitímy vrstvami a materiálmy. V biologickej rekultivácii sa riešila použitá trávno-ďatelinová zmes a druhy stromov vo vetrolame. Následne je rozpísaná starostlivosť o zrekultivovanú skládku a očakávané pozitíva rekultivácie. V závere upozorňujeme na tvorbu odpadov a ľudský faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje životné prostredie.
Key words:
rekultivácia, skládka odpadov, vplyvy na prírodu, monitoring skládky, odpady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited