Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

          Projects     Publications
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Proposal of treatments focused on improving quality of the environment in area
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent:
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite
Summary:
Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá negatívnym pôsobením divokých skládok odpadu na životné prostredie. Na základe dostupných informácií a materiálov bol spracovaný prehľad o súčasnom stave životného prostredia, jeho jednotlivých zložkách a činnostiach ohrozujúcich kvalitu životného prostredia. Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie a analýza nelegálnych skládok na vybranom území a posúdenie negatívnych vplyvov rôznych druhov odpadu na životné prostredie. V metodike práce sme sa zamerali na charakteristiku prírodných pomerov sledovanej lokality. Informácie boli čerpané z internetových a knižných zdrojov, klimatické údaje poskytla meteorologická stanica Liesek. V tejto časti popisujeme aj jednotlivé druhy odpadu, ktorý sa na nelegálnych skládkach nachádza najčastejšie a tiež jeho negatívne vplyvy na životné prostredie. Vo výsledkoch práce je uvedených osem nelegálnych skládok odpadu nájdených na území regiónu Orava, ich lokalizácia a popis. Jednotlivé skládky sú doložené fotodokumentáciou nachádzajúcou sa v prílohách tejto bakalárskej práce.
Key words:
životné prostredie, odpad, nelegálne skládky odpadu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited