Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

     
Lesson     
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Landfills Reclamation
Written by (author):
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent:
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekultivácie skládok
Summary:
Táto práca sa zameriava na objasnenie problematiky nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku a v Európe. Približuje jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov. Tiež zobrazuje možnosti rekultivácie zdevastovaných území, pričom hlavne sa zameriava na rekultiváciu skládok komunálnych odpadov. Cieľom práce je vysvetlenie dôležitosti rekultivácií zdevastovaných území, kde sa kladie dôraz na to, aby rekultivované územie vo svojom okolí nepôsobilo rušivo. Sú tu popísané postupy technickej a biologickej rekultivácie. Pri biologickej rekultivácii je uvedený zoznam druhov rastlín, ktoré možno využiť pri zazelenaní rekultivovaných plôch. V časti Výsledky práce sú zhodnotené a nami navrhnuté jednotlivé rekultivačné vrstvy použité na Skládke odpadov Luštek. V závere tejto kapitoly sa nachádzajú vzorové priečne profily rekultivovanej skládky. Dva predstavujú zatrávnenú skládku a jeden zobrazuje pokrytie skládky zatrávnením s výsadbou nižších drevín.
Key words:
odpad, skládka odpadov, rekultivácia, priečny profil rekultivácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited