Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     Lesson
     
Projects
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Reclamation off landfill sites and assessment of their impact on the environment
Written by (author):
Ing. Martina Kmečová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Summary:Práca sa zaoberá rekultiváciami skládok odpadov a ich vplyvu na životné prostredie. Rekultivácia môže byť poľnohospodárska, lesnícka alebo účelová. Územie vybraté na rekultiváciu sa nachádza mimo zastavaného územia obce, ale stále v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Lokalita ovplyvnená navrhovanou činnosťou leží severne od Starej Ľubovne. Vo výsledkoch práce sú vymenované a bližšie popísané materiály ako geotextílie, fólie, jednotlivé rekultivácie, vhodné dreviny, trávy a kry. Spomenuté sú aj vybrané zložky komunálneho odpadu, ktoré končia na skládke. Práve rekultivácia bráni týmto odpadom, aby sa ďalej nerozširovali do okolitého prostredia skládky a neohrozovali tak životné prostredie. Rekultivácia chráni prírodu pred možným odletom papierového odpadu, odnosom vtákmi do okolia. Bráni znečisťujúcim a škodlivým látkam pri kontaminácií vody, pôdy ovzdušia. Eliminuje zápach a bráni hlodavcom žijúcim na takýchto skládkach šíreniu chorôb a infekcií. Pomáha začleniť územie ovplyvnené skládkovaním späť do krajiny. Výsledky nám slúžia na to, aby sme mohli nakombinovať, navrhnúť najvhodnejšiu, najefektívnejšiu a finančne najmenej náročnú rekultiváciu na dané územie.
Key words:odpady, skládka odpadov, rekultivácia skládky, životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited