Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
          Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Plants Spectral Characteristics Displays using of the Earth Remote Sensing Methods
Written by (author):
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prejavy spektrálnych charakteristík rastlín pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme
Summary:
Od nepamäti je poľnohospodárstvo dôležitým odvetvím našej spoločnosti. Kvalita poľnohospodárskej produkcie je však závislá od viacerých faktorov. Klimatické zmeny, obmedzené množstvo zrážok, prívalové zrážky, čoraz väčšie teplotné rozdiely, kvalita vody a pôdy, technologické postupy, používanie hnojív a mnohé iné činitele ovplyvňujú produkciu biomasy. V poľnohospodárstve má široké uplatnenie aj diaľkový prieskum Zeme, vďaka ktorému môžeme stanoviť kvalitu vegetačného krytu, prípadné škody na úrode, ale aj analyzovať množstvo vody na obrábanej ploche. Snímané rastliny sa prejavujú špecifickou odrazivosťou v jednotlivých pásmach elektromagnetického žiarenia. Viditeľné žiarenie podáva informácie o stave fotosyntetického aparátu. Infračervené spektrum informuje o množstve biomasy a zdravotnom stave porastu. Cieľom predkladanej práce bolo spracovať prehľad literatúry o riešenej problematike. Praktickým cieľom bolo za pomoci spektrometra skúmať reflexiu priamo na listoch slnečnice ročnej vo vybraných spektrálnych pásmach na základe obsahu vody v rastlinách. Tiež pozorovať zmeny reflexie v závislosti od postupného vysychania rastlín pestovaných v substráte, komposte a ich kombinácií v rôznych pomeroch. Vo všeobecnosti najvyššie hodnoty reflexie vykazovali vzorky v kombinácií substrát + kompost v pomere 1:3. Meraná reflexia v pásme viditeľného spektra sa v závislosti od klesania vlhkosti výrazne nemenili. Zmeny boli výraznejšie pri meraní v pásme infračerveného spektra. Rozdiely reflexie sme sledovali aj po aplikovaní biouhlia do vzoriek, ktoré je charakteristické priaznivými účinkami na absorpciu vody, úrodnosť pôdy a rast rastlín. V tomto prípade nastala viditeľná odchylnosť reflexie a vysychania vzoriek.
Key words:
reflexia, spektrometer, kompost, biouhlie, diaľkový prieskum Zeme , slnečnica ročná

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited