Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Identifikačné číslo: 1548
Univerzitný e-mail: alexander.feher [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)

Kontakty
     
     Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Autor: Ing. Radka Rendeková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
Abstrakt:
Zameranie a základná vecná štruktúra predkladanej diplomovej práce je orientovaná na vyhodnotenie a využívanie súčasného stavu pôdneho fondu v katastri obce Dolné Vestenice a Nitrica. Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh na udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy pre katastrálne územie obce Dolné Vestenice a Nitrica. Vo výsledkoch práce sa venujeme podrobnej charakteristike a štruktúre pôdneho fondu riešeného územia. Analýzou údajov bola zistená potenciálna ohrozenosť vodnej a veternej erózie a zhutnenia poľnohospodárskej pôdy v katastri obcí. V závislosti od potenciálneho ohrozenia boli vypracované návrhy na konkrétne opatrenia proti vodnej a veternej erózií, návrh preventívneho opatrenia proti zhutneniu a návrh na funkčné usporiadanie pozemkov riešeného územia. Na základe úbytku poľnohospodárskej pôdy navrhujeme v obciach zriadenie poradenského centra, v ktorom budú občania informovaní a vzdelávaní o dôležitosti, udržateľnom využívaní a ochrane poľnohospodárskej pôdy. V dôsledku využívania minimalizačného systému obhospodarovania navrhujeme, zotrvať v tomto spôsobe obhospodarovania aj naďalej, nakoľko tento systém so sebou prináša výhody od úspory finančných prostriedkov, času, pozitívneho ovplyvňovania vlastností pôdy a tým aj úrodnosti až po zníženie potenciálneho vzniku erózie poľnohospodárskej pôdy. Minimalizačným systémom obhospodarovania je podporovaný vznik degradácie poľnohospodárskej pôdy vo forme zhutnenia a nadmerného rozširovania burín a škodcov. V dôsledku týchto negatívnych faktorov navrhujeme, aby bolo minimalizačné obhospodarovanie striedané s orbovým systémom obhospodarovania, čím sa zamedzí vzniku zhutňovania a šírenia burín na intenzívne obhospodarovaných pozemkoch. Keďže podnikateľský subjekt sa v rokoch 2010 - 2014 venuje výlučne rastlinnej výrobe navrhujeme, aby bol osevný postup zostavený na základe osevných postupov pre podniky bez živočíšnej výroby. V kapitole diskusie sme sa zamerali na komparáciu dosiahnutých výsledkov a návrhov na udržateľné využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastri obce Dolné Vestenice a Nitrica.
Kľúčové slová:degradácia, Dolné Vestenice, Nitrica, pôda, osevné postupy, pôdny fond, udržateľné využívanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene