Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikační číslo: 1561
Univerzitní e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
administrativa - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty
     
     Projekty     Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Určenie pedotransferových funkcií pôd Podunajskej pahorkatiny
Autor:
Ing. Daniela Šnajderová
Pracoviště: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Určenie pedotransferových funkcií pôd Podunajskej pahorkatiny
Abstrakt:
Modely simulujúce pohyb vody v nenasýtenej zóne si vyžadujú údaje o hydraulickej vodivosti a vlhkostných retenčných krivkách (VRK). Tieto pôdne hydraulické vlastnosti možno merať priamo, pomocou terénnych a laboratórnych metód, čo je časovo a finančne náročné. Preto sa zaviedli postupy, ktoré sú založené na predpokladanej závislosti obsahu vody v pôde od pôdnych charakteristík (zrnitosť, objemová hmotnosť, obsah humusu...) a označujú sa termínom pedotransferové funkcie (PTF). V práci je popísaný proces tvorby reprezentatívnych PTF získaných metódou viacnásobnej lineárnej regresie pre určenie bodov VRK poľnohospodársky využívaných pôd Podunajskej pahorkatiny. Reprezentatívnymi PTF rovnicami sa vypočítalo šesť bodov VRK pre odberové vrstvy 15-20 cm a 40-45 cm. Na porovnanie nameraných a vypočítaných VRK poslúžilo desať testovacích lokalít, ktoré nevstúpili do regresného procesu. Priebehy nameraných a vypočítaných pF kriviek týchto lokalít, boli porovnané graficky a prostredníctvom štatistických ukazovateľov. Hodnoty indexov PTF rovníc vrstvy 15-20 cm MD= <-0,0516 -- 0,0820>; RSMD= <0,0087 -- 0,0876> a PTF rovníc vrstvy 40-45 cm MD = <-0,1471 -- 0,0763>; RMSD = <0,0127 -- 0,1520> značia o primeranej tesnosti porovnávaných kriviek. Taktiež hodnoty rvykazujú vysokú zhodu korelácie r= <0,8982 -- 0,9975> a r= <0,9051 -- 0,9954>v oboch vyhodnocovaných vrstvách pôdy. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že vypočítané PTF možno použiť k určeniu VRK spomínaného územia.
Klíčová slova:
redukovaná objemová hmotnosť, pedotransferové funkcie, vlhkostné retenčné krivky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně