Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identifikačné číslo: 1561
Univerzitný e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR laserovou difrakciou:metodický postup
Autor: Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.
Oponent 3:RNDr. Andrej Tall, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR laserovou difrakciou:metodický postup
Abstrakt:Dizertačná práca bola zameraná na analýzu distribúcie zrnitostných frakcií pôd SR určených laserovou difrakciou s následným návrhom metodického postupu určenia pôdnej zrnitosti na laserovom analyzátore. Práca obsahuje metodický postup prípravy pôdnych vzoriek, ich meranie a následné vyhodnotenie nameraných výsledkov v porovnaní so štandardnou pipetovaciou metódou. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná prehľadu o význame pôdnej zrnitosti, o používaných klasifikačných systémoch a o metódach určenia zrnitostného zloženia pôdy. V ďalšej časti práce sú uvedené základné charakteristiky záujmového územie a popis použitých laserových analyzátorov. Záverečná kapitola sa zaoberá dosiahnutými výsledkami, ich analýzou a vyhodnotením. V rámci riešenia práce bola vykonaná analýza 542 pôdnych vzoriek z cca. 270 lokalít. Záujmovým územím boli poľnohospodársky využívané pôdy nachádzajúce sa v povodiach riek Nitra, Váh a Hron. Pre odobrané pôdne vzorky z jednotlivých lokalít boli metódou laserovej difrakcie stanovené a následne vyhodnotené zastúpenia jednotlivých zrnitostných frakcií, ktoré sme porovnali so štandardnou pipetovacou metódou. Rozdielny fyzikálny princíp stanovenia zrnitosti medzi laserovou a pipetovacou metódou nedáva výsledné namerané hodnoty rozdelenia zrnitostných frakcií porovnateľné v pomere 1:1. Cieľom práce bolo zistiť závislosť medzi použitými metódami a to pre klasifikácie používané na Slovensku. Pre laserovú analýzu boli použité dve zariadenia a) Analysette 22 MicroTec plus, výrobca Fritsch (Nemecko) b) Mastersizer 2000, výrobca Malvern Instriments (Veľká Británia). Z celkového počtu pôdnych vzoriek sa náhodným výberom určilo 271 vzoriek pre odvodenie štatistickej závislosti pomocou regresných modelov, zvyšných 271 vzoriek slúžilo na overenie výsledkov. S ohľadom na získané výsledky odporúčame polynomickú regresiu pri oboch typoch laserových analyzátorov. Zistili sme, že pri frakcii < 0,01 mm (Nováková klasifikácia pre určenie pôdneho druhu) sa rozdiel medzi nameranými hodnotami pomocou pipetovacej metódy a hodnotami nameranými laserovými analyzátormi pohyboval v priemere od 3 – 9 % (Analysette 22) a od 2 – 11 % (Mastersizer 2000). Po následnej korekcií výsledkov modelom s využitím polynomickej regresie boli hodnoty 3,28 % (Analysette 22) a 2,24 % (Mastersizer 2000).
Kľúčové slová:pipetovacia metóda, optické metódy, laserová difrakcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene