Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
Dean - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

     
Lesson          Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Analysys of soil moisture changes after application of biochar
Written by (author): Ing. Lucia Toková
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:
Ing. Peter Šurda, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza zmien pôdnej vlhkosti vplyvom aplikácie biouhlia
Summary:Predchádzajúce štúdie odhalili pozitívne účinky biouhlia na hydrofyzikálne vlastnosti pôdy. Za účelom overenia tejto hypotézy bol v roku 2014 založený poľný experiment na výskumnej báze Dolná Malanta, ktorý sa skladal z niekoľkých variantov pokusu s rôznymi dávkami biouhlia a dusíka. Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotiť vplyv zapracovaného biouhlia v rôznych dávkach na pôdnu vlhkosť a analyzovať jej zmeny. Merania pôdnej vlhkosti sa uskutočňovali dvoma metódami a to gravimetricky a TDR metódou. Pre potrebu lepšej interpretácie výsledkov bolo potrebné prístroj kalibrovať použitím lineárnej závislosti oboch metód. Pri pozorovaní regresných priamiek vo všetkých variantoch sme dospeli k zaujímavým skutočnostiam, že vo variantoch s dávkou dusíka sa javí značná odchýlka od variantu kontroly čo nás utvrdzuje v tom, že dusík vplýva na meranie TDR. Pre splnenie stanoveného cieľa bolo potrebné vychádzať z údajov nameraných gravimetrickou metódou pričom objemová vlhkosť sa stanovila na štyroch variantoch pokusu B0+N0, B20+N0, B20+N160 a B20+N240. Pozitívny vplyv zapracovaného biouhlia na pôdnu vlhkosť nevieme jednoznačne preukázať v roku 2017. Biouhlie v dávke 20 t.ha-1 s dávkou dusíka 240 kg.ha-1 zvýšilo obsah vody v pôde, avšak nie v takej značnej miere ako pri predchádzajúcich rokoch.
Key words:
pôdna vlhkosť, gravimetrická metóda, kalibrácia TDR, biouhlie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited