Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Identification number: 1561
University e-mail: dusan.igaz [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI)
Administration - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Contacts
     
Lesson     Projects     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Application of Spatial Data from Information System Hydrophysics.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Opponent:
Ing. Peter Šurda, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácia priestorových dát z informačného systému Hydrophysics.
Summary:
Pôda je prírodný zdroj považovaný za jeden z najvzácnejších bohatstiev ľudstva. Preto je potrebné poznať jej vlastnosti, ktoré sú podmienené fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi procesmi určujúcimi produkčnú schopnosť a efektivitu poľnohospodárstva. Vývoj geografických informačných systémov bol podnietený a aplikovaný hlavne v oblasti využívania prírodných zdrojov. Predovšetkým v pôdoznaleckej sfére je badať veľkú snahu realizovať potenciál tohto vývoja a aplikovať mnohé výstupy pôdneho i špecializovaného pôdneho prieskumu do nových klasifikačných a mapových výstupov. Súčasne s týmito vedeckými a technologickými zmenami sa začalo investovať do tvorby máp a objavuje sa veľký počet užívateľov týchto informácií. Výsledkom diplomovej práce je oboznámenie sa s celým procesom od spracovávania, modelovania a priestorových analýz hydrofyzikálnych vlastností pôd po ich následnú web distribúciu na internete. Hlavným výsledkom diplomovej práce sú mapy hydrofyzikálnych vlastností pôd publikované na informačnom systéme Hydrophysics.
Key words:
Geografické informačné systémy, priestorové dáta, interpolačné metódy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited