Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

          
     
     
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Autor:
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Ing. Eva Bachorecová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Katedra krajinného inžinierstva a pozemkových úprav Školský rok: 2019/2020 Téma: Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav Autor: Bc. Zoltán Bako Vedúci bakalárskej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD. Záverečná diplomová práca sa zaoberá návrhom dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce pre účely pozemkových úprav. Vychádzalo sa z poznatkov získaných v bakalárskej práci, v ktorej bol spracovaný prieskum dopravných pomerov. V diplomovej práci sa následne navrhli cesty, ktoré je potrebné rekonštruovať, ktoré je nutné nanovo vybudovať a tie, ktoré ostanú bez zmien. Tento koncept by mal prispieť aj k zlepšeniu funkčnosti systému ekologickej stability, a k využívaniu a obhospodarovaniu extravilánu obce. Práca taktiež v plnej miere zohľadňuje potreby pre poľnohospodársku dopravu a využívanie pozemkov v teréne. Návrh dopravných pomerov v projekte je podrobne popísaný v diplomovej práci, ako aj graficky znázornený v prílohe. Diplomová práca pozostáva zo šiestich kapitol. Prvá kapitola popisuje súčasný stav riešenej problematiky: dopravné pomery, pozemkové úpravy, poľnohospodársku dopravnú sieť, význam poľnohospodárskej dopravy, prieskum a návrh dopravných pomerov. Druhá kapitola definuje ciele našej záverečnej diplomovej práce. Tretia kapitola popisuje metodiku práce a metódy skúmania. Štvrtá kapitola sa podrobne zaoberá samotným návrhom dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce. Piata kapitola je venovaná diskusii k práci, kde sú uvedené sumárne tabuľky. V šiestej kapitole sú popísané závery z návrhu dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce.
Klíčová slova:
Cestné teleso, poľné cesty, účelové komunikácie, pozemkové úpravy, rekonštrukcia cesty, návrh cesty, cestná zeleň

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně