Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
Absolvent
     
          
Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Autor:
Ing. Zoltán Bako
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Oponent:
Ing. Eva Bachorecová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Abstrakt:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Katedra krajinného inžinierstva a pozemkových úprav Školský rok: 2019/2020 Téma: Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav Autor: Bc. Zoltán Bako Vedúci bakalárskej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD. Záverečná diplomová práca sa zaoberá návrhom dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce pre účely pozemkových úprav. Vychádzalo sa z poznatkov získaných v bakalárskej práci, v ktorej bol spracovaný prieskum dopravných pomerov. V diplomovej práci sa následne navrhli cesty, ktoré je potrebné rekonštruovať, ktoré je nutné nanovo vybudovať a tie, ktoré ostanú bez zmien. Tento koncept by mal prispieť aj k zlepšeniu funkčnosti systému ekologickej stability, a k využívaniu a obhospodarovaniu extravilánu obce. Práca taktiež v plnej miere zohľadňuje potreby pre poľnohospodársku dopravu a využívanie pozemkov v teréne. Návrh dopravných pomerov v projekte je podrobne popísaný v diplomovej práci, ako aj graficky znázornený v prílohe. Diplomová práca pozostáva zo šiestich kapitol. Prvá kapitola popisuje súčasný stav riešenej problematiky: dopravné pomery, pozemkové úpravy, poľnohospodársku dopravnú sieť, význam poľnohospodárskej dopravy, prieskum a návrh dopravných pomerov. Druhá kapitola definuje ciele našej záverečnej diplomovej práce. Tretia kapitola popisuje metodiku práce a metódy skúmania. Štvrtá kapitola sa podrobne zaoberá samotným návrhom dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce. Piata kapitola je venovaná diskusii k práci, kde sú uvedené sumárne tabuľky. V šiestej kapitole sú popísané závery z návrhu dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce.
Kľúčové slová:
Cestné teleso, poľné cesty, účelové komunikácie, pozemkové úpravy, rekonštrukcia cesty, návrh cesty, cestná zeleň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene