Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Contacts               
     
          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Deals With the Roads Design in Cadastral Area Account Váhovce for Land Adjustments
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Eva Bachorecová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Summary:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Katedra krajinného inžinierstva a pozemkových úprav Školský rok: 2019/2020 Téma: Návrh dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav Autor: Bc. Zoltán Bako Vedúci bakalárskej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD. Záverečná diplomová práca sa zaoberá návrhom dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce pre účely pozemkových úprav. Vychádzalo sa z poznatkov získaných v bakalárskej práci, v ktorej bol spracovaný prieskum dopravných pomerov. V diplomovej práci sa následne navrhli cesty, ktoré je potrebné rekonštruovať, ktoré je nutné nanovo vybudovať a tie, ktoré ostanú bez zmien. Tento koncept by mal prispieť aj k zlepšeniu funkčnosti systému ekologickej stability, a k využívaniu a obhospodarovaniu extravilánu obce. Práca taktiež v plnej miere zohľadňuje potreby pre poľnohospodársku dopravu a využívanie pozemkov v teréne. Návrh dopravných pomerov v projekte je podrobne popísaný v diplomovej práci, ako aj graficky znázornený v prílohe. Diplomová práca pozostáva zo šiestich kapitol. Prvá kapitola popisuje súčasný stav riešenej problematiky: dopravné pomery, pozemkové úpravy, poľnohospodársku dopravnú sieť, význam poľnohospodárskej dopravy, prieskum a návrh dopravných pomerov. Druhá kapitola definuje ciele našej záverečnej diplomovej práce. Tretia kapitola popisuje metodiku práce a metódy skúmania. Štvrtá kapitola sa podrobne zaoberá samotným návrhom dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce. Piata kapitola je venovaná diskusii k práci, kde sú uvedené sumárne tabuľky. V šiestej kapitole sú popísané závery z návrhu dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce.
Key words:
Cestné teleso, poľné cesty, účelové komunikácie, pozemkové úpravy, rekonštrukcia cesty, návrh cesty, cestná zeleň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited