Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Výuka
     
     
     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov
Autor: Ing. Vladimír Živáň
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Adrián Tóth
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov
Abstrakt:
Diplomová práca s názvom „Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov“ sa venuje objasneniu problematiky náležitostí, ktoré sa týkajú rekonštrukcie doplnkovej poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území Bánov. Rekonštrukcia už existujúcej poľnej cesty je situovaná v lokalite Kúty, Hruda a jej rekonštrukcia je uskutočňovaná z dôvodu naplnenia cieľa, spočívajúceho v zabezpečení lepšieho prístupu na priľahlé pozemky poľnohospodárskym mechanizmom ako aj zahustenie už existujúcej sústavy poľných ciest, keďže existujúca poľná cesta prepája hlavnú poľnú cestu s vedľajšou poľnou cestou. Diplomová práca pozostáva z piatich kapitol. V prvej kapitole je popisovaná základná problematika v rámci cestných komunikácií ako aj ich navrhnutie na základe určitých potrebných legislatívnych a metodických podkladov. Daná kapitola sa však najmä zameriava na skutočnosti týkajúce sa navrhovania poľných ciest a taktiež objektov, ktoré sa na nich nachádzajú a to v súlade s podmienkami obsiahnutými v technických normách, odborných normách a technických predpisoch. V druhej kapitole sú obsiahnuté stanovené ciele. V prípade tretej kapitoly je objasnená metodika práce a to prostredníctvom podrobnejšieho popisu záujmového územia katastrálneho územia Bánov a taktiež jeho prírodných pomerov. Štvrtá kapitola predstavuje praktickú časť, v rámci ktorej sú obsiahnuté dôvody výstavby ako aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa rekonštrukcie poľnej cesty, medzi ktoré patrí jej dopravné a technické riešenie, určenie kubatúr v prípade zemných prác, rozvoz hmôt a v neposlednom rade aj samotné začlenenie projektovanej cesty do krajiny. V poslednej piatej kapitole sú zhrnuté všetky poznatky a výsledky ohľadom projektovanej poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území.
Klíčová slova:
cestné teleso, poľná cesta, cestné objekty, pozemkové úpravy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně