Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Adrián Tóth
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov
Abstrakt:Diplomová práca s názvom „Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov“ sa venuje objasneniu problematiky náležitostí, ktoré sa týkajú rekonštrukcie doplnkovej poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území Bánov. Rekonštrukcia už existujúcej poľnej cesty je situovaná v lokalite Kúty, Hruda a jej rekonštrukcia je uskutočňovaná z dôvodu naplnenia cieľa, spočívajúceho v zabezpečení lepšieho prístupu na priľahlé pozemky poľnohospodárskym mechanizmom ako aj zahustenie už existujúcej sústavy poľných ciest, keďže existujúca poľná cesta prepája hlavnú poľnú cestu s vedľajšou poľnou cestou. Diplomová práca pozostáva z piatich kapitol. V prvej kapitole je popisovaná základná problematika v rámci cestných komunikácií ako aj ich navrhnutie na základe určitých potrebných legislatívnych a metodických podkladov. Daná kapitola sa však najmä zameriava na skutočnosti týkajúce sa navrhovania poľných ciest a taktiež objektov, ktoré sa na nich nachádzajú a to v súlade s podmienkami obsiahnutými v technických normách, odborných normách a technických predpisoch. V druhej kapitole sú obsiahnuté stanovené ciele. V prípade tretej kapitoly je objasnená metodika práce a to prostredníctvom podrobnejšieho popisu záujmového územia katastrálneho územia Bánov a taktiež jeho prírodných pomerov. Štvrtá kapitola predstavuje praktickú časť, v rámci ktorej sú obsiahnuté dôvody výstavby ako aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa rekonštrukcie poľnej cesty, medzi ktoré patrí jej dopravné a technické riešenie, určenie kubatúr v prípade zemných prác, rozvoz hmôt a v neposlednom rade aj samotné začlenenie projektovanej cesty do krajiny. V poslednej piatej kapitole sú zhrnuté všetky poznatky a výsledky ohľadom projektovanej poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území.
Kľúčové slová:
cestné teleso, poľná cesta, cestné objekty, pozemkové úpravy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene