Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty
     
     Výuka     Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom
Autor: Ing. Pavol Štefčík
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom
Abstrakt:
Sociálne služby by mali byť občanom poskytované bez akýchkoľvek diskriminačných rozdielov. Hlavným poslaním sociálnych služieb je vytvorenie základných životných podmienok, eliminácia nepriaznivých situácií občanov a zabezpečenie dostatočnej životnej úrovne občanov. Výsledky práce a ich vyhodnotenie ponúka obraz aplikácie vybraných krokov benchmarkingového cyklu na zariadenia sociálnych služieb. V práci je uvedený súčasný stav a miera zabezpečenia sociálnych služieb v mestách Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom, taktiež rozpracovaná komparácia vybraných zariadení sociálnych služieb v týchto mestách. Diplomová práca uvádza vyhodnotené výsledky výskumu zameraného na hodnotenie kvalitatívnej stránky zabezpečenia sociálnych služieb miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom. Sociálne služby a ich zabezpečenie občanom sú dôležitým aspektom dobre fungujúcej samosprávy, ktorá by mala vytvoriť podmienky na kvalitnú základňu sociálnych služieb a odstraňovať príčiny sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Diplomová práca je rozdelená do jednotlivých kapitol, z ktorých prvá ponúka prehľad súčasného stavu týkajúceho sa danej problematiky. Prvá kapitola je vytvorená na základe odbornej literatúry, článkov a internetových zdrojov. V druhej kapitole sa zameriavame na zadefinovanie hlavného cieľa práce s postupmi k jeho dosahovaniu a s jednotlivými parciálnymi cieľmi, v ktorých je štrukturalizovaný celkový postup diplomovej práce. Tretia kapitola obsahuje metodiku práce, potrebnej k dosiahnutiu výsledkov a stanoveniu určitých návrhov a opatrení na zlepšenie skúmanej problematiky. Nasledujúca kapitola ponúka prehľad o vlastnej analytickej práci, kde sme v prvom kroku charakterizovali vybrané územie z hľadiska zabezpečenia sociálnych služieb na úrovni kraja a na úrovni samosprávy v mestách Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom. V druhom kroku sme aplikovali časti benchmarkingového cyklu na vybrané zariadenia sociálnych služieb v uvedených mestách. Poslednou časťou vlastnej analytickej práce bolo vyhodnotenie výskumu zameraného na kvalitatívnu stránku zabezpečenia sociálnych služieb vybraných miest. Následne sme v piatej kapitole uviedli návrhy na zlepšenie skúmaného stavu danej problematiky. Záver práce vyhodnocuje celkový pohľad na riešenú tému diplomovej práce.
Klíčová slova:
obec, služby, sociálne služby, kvalita, benchmarking

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně