Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty
     
     Výuka
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Implementácia PHSR v podmienkach mesta Nitra
Autor:
Ing. Adam Čulák
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Implementácia PHSR v podmienkach mesta Nitra
Abstrakt:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je jedným z najdôležitejších dokumentov samosprávy. Mestá a obce majú zákonnú povinnosť vytvárať tento dokument, pričom sa musia pridržiavať legislatívy, ktorá určuje jeho obsah. Cieľom diplomovej práce je hodnotenie implementácie PHSR mesta Nitra za obdobie rokov 2008-2013. Diplomová práca je rozdelená do štyroch základných častí. Prvá kapitola vo svojom obsahu popisuje strategický manažment, jeho úlohu a plánovanie, vo verejnej správe a strategické plánovanie na miestnej úrovni. Nasledujúce dve kapitoly predstavujú metodickú časť práce. Charakteristika mesta Nitra ako aj samotné hodnotenie implementácie PHSR za obdobie rokov 2007-2013 je súčasťou poslednej časti práce. V závere štvrtej kapitoly navrhujeme aj opatrenia zlepšenie. Z analýz vyplynulo, že počas analyzovaného obdobia sa podarilo mestu Nitra realizovať vo väčšej miere takmer všetky aktivity, ktoré si naplánovalo v strategickom dokumente. Avšak z pohľadu obyvateľov mesta sa preukázala skutočnosť, že väčšina obyvateľov nemá dostatok informácií o existencii tohto strategického dokumentu, resp. o tom, že na základe neho sa v meste realizovali mnohé aktivity.
Klíčová slova:rozvoj, stratégia, mesto Nitra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně