Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

     
     
     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie nástrojov merchandisingu pri propagácii potravinárskych produktov v maloobchode
Autor:
Ing. Monika Bátorová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Mgr. Ivana Grežová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie nástrojov merchandisingu pri propagácii potravinárskych produktov v maloobchode
Abstrakt:
Táto bakalárska práca rieši problematiku využitia nástrojov mechandisingu pri propagácií potravín vo vybranom maloobchode. Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. Prvá teoretická časť sa podrobne zaoberá vymedzením kľúčových pojmov akými sú maloobchodná prevádzka, merchandising a spotrebiteľské správanie. Na realizáciu teoretickej časti sme uvádzali pohľady a názory rôznych autorov v rámci danej problematiky. Zámerom je upriamenie pozornosti na princípy merchandisingu a na jeho nezastupiteľnosť v rámci maloobchodnej jednotky. Druhou častou je praktické spracovanie teoretických poznatkov a dostupných informácií na základe analyzovania vybraného nami pozorovaného subjektu. Subjekt skúmania je maloobchodná prevádzka Nitrazdroj, kde sme realizovali prieskum na základe dvoch metód. Prvou metódou bolo pozorovanie na základe, ktorého boli následne zhotovené fotografie použité na vyhodnotenie merchandisigových techník využívaných v mieste predaja. Druhou využitou metódou bol dotazníkový prieskum prostredníctvom, ktorého sme chceli od spotrebiteľov zistiť spokojnosť s vybranou prevádzkou spoločnosti Nitrazdroj. V dotazníkovom opytovaní bolo zahrnuté dispozičné riešenie predajne, faktory nákupu a výberu produktov, atmosféra prevádzky, POP a POS materiály a privátna značka CBA. Riešením práce je správna in-store komunikácia na mieste predaja a použitie vhodných nástrojov merchandisingu na efektívnu propagáciu potravín.
Kľúčové slová:
merchandising, spotrebiteľské správanie, POP a POS materiály, maloobchod, privátna značka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene