Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Structural Breaks and Long-Run Trends in Commoddity Prices
Written by (author): Ing. Stanislava Lenčéšová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Structural Breaks and Long-Run Trends in Commoddity Prices
Summary:V tejto diplomovej práci sme analyzovali možný vplyv vývoja reálnych úrokových sadzieb na vývoji cien vybraných komodít a zisťovali sme, aký veľký tento vplyv je. Aby bolo možné dopracovať sa k tejto informácii, sme museli vyriešiť niektoré čiastkové ciele, ktoré nám umožnili dosiahnuť náš cieľ . Práca je rozdelená do piatich hlavných častí . Prvá časť obsahuje teoretický základ o študovanej problematike a druhá časť je venovaná zadaniu hlavného cieľa diplomovej práce a taktiež jej čiastkových cieľov. Tretia časť sa zaoberá metodikou práce a použitými metódami výskumu. Tu sme predstavili vlastnosti a ciele analýzy časových radov a viacnásobnej regresnej/korelačnej analýzy a interpretáciu jej výstupov. Štvrtá časť obsahuje dosiahnuté výsledky a diskusiu na vypracovávanú tému. Tu sme charakterizovali vybrané komodity a vykonali regresnú analýzu pre každú komoditu . Posledná časť obsahuje záver práce , kde sme zhrnuli dosiahnuté výsledky a vyjadrili súhlas či nesúhlas s výsledkami iných autorov, urobili sme vyhlásenia o minulom vývoji cien analyzovaných komodít a či tieto korelujú s vývojom reálnej úrokovej miery a urobili sme predpoklady o budúcom vývoji cien na základe trendových čiar.
Key words:dlhodobý trend, komodity, cena, reálna úroková miera, regresná analýza, analýza časových radov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited