Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assets and Capital structure of selected company
Written by (author): Ing. Denis Fabo
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Majetková a kapitálová štruktúra vybraného podniku
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá štruktúrou majetku a kapitálu vybranej spoločnosti. Vybranou spoločnosťou je Petatrapen s.r.o., výrobca fólií a výrobkov z nich. Hlavným cieľom práce je rozbor majetku a záväzkov podniku a solventnosti. Práca je rozdelená na päť častí. Prvá kapitola je venovaná prehľadu literatúry z domácich a zahraničných zdrojov. V druhej kapitole uvádzame hlavný cieľ a čiastkové ciele. Tretia časť je venovaná metodike výpočtov a charakteristike spoločnosti. Najdôležitejšou časťou je štvrtá časť, kde prezentujeme výsledky a interpretácie výpočtov. Na záver, v poslednej kapitole sú zhrnuté hlavné výsledky našej analýzy. Na základe analýzy, je zrejmé, že Petatrapen s.r.o. je solventná, finančne zdravá spoločnosť. Z hľadiska štruktúry majetku, počas sledovaného obdobia 2012-2014, prevládajú obežné aktíva. Spoločnosť má sinú pozíciu z hľadiska využitia vlastného imania a teda preferuje financovanie svojich aktivít z vlastných zdrojov. Na druhej strane, náklady na kapitál za znížili, keď spoločnosť nadobudla dlhodobý úver v roku 2014. Tento fakt naznačuje, že spoločnosť by mala zvážiť zvýšenie finančnej páky.
Key words:kapitál, likvidita, zadlženosť, náklady na kapitál, majetok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited