Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assets and Capital Structure of Selected Company
Written by (author): Bc. Marek Hudák
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Majetková a kapitálová štruktúra vybranej spoločnosti
Summary:Primárnym a základným cieľom každého podniku je dosiahnutie ziskovosti. Tým, že je spoločnosť zisková je splnený najdôležitejší predpoklad pre dlhodobé fungovanie podniku v ekonomickom prostredí. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať majetok a pasíva vybranej spoločnosti, zhodnotiť platnosť zlatého bilančného pravidlo a v poslednej rade vypočítať a interpretovať indikátory efektívnosti. Ako skúmaný objekt sme si vybrali AGRO – MOLD akciová spoločnosť, ktorá sa venuje poľnohospodárskej prvovýrobe od roku 1995. Porovnávacie obdobie bolo určené na 3 roky, konkrétnejšie išlo o rozmedzie medzi rokmi 2014 až 2016. Štruktúra majetku sa na konci porovnávacieho obdobia výrazne nezmenil. Čo sa týka pasív, tak sa rovnako ako majetok podniku zreteľne nezmenil, ale bol znaznamenaný malý pokles. Stojí poznamenať, že najväčšie výkyvy hodnôt boli v roku 2015 a 2016. Podľa zlatého bilančného pravidla bol podnik počas celého obdobia podkapitalizovaný a počas rokoch 2014 a 2015 vykazoval nekrytý dlh. V roku 2016 podnik dosiahol čistý pracovný kapitál. Tento jav bol spôsobený tým, že úver bol počas rokoch 2014 a 2015 zaradený do krátkodobých záväzkov, ale kvôli účtovným princípom bol v roku 2016 zaúčtovaný do dlhodobých záväzkov. V poslednom rade, boli skúmané indikátory efektívnosti ako sú napríklad indikátory likvidity, aktivity, zadlženosti a rentability. Čo sa týka likvidity tak podnik disponoval nedostatočnými likviditnými zdrojmi. Je to spôsobené tým, že je to poľnohospodársky podnik a dosahoval nízke tržby kvôli ekologickej výrobe. Obrat aktív a dlhodobého majetku bol pod optimálnou hodnotou pretože podnik disponuje vo väčšej miere dlhodobým hmotným majetkom. Doba inkasa pohľadávok sa každým rokom zhoršovala. Avšak, doba splácania záväzkov dosialia hodnotu 100 dní, čo je takmer optimálne. Celková zadlženosť sa počas všetkých rokoch zlepšovala až dosiahla 56% čo sa považuje podľa literatúry za prijateľnú hodnotu. Posledný ukazovateľ rentability bol problémový pretože v roku 2015 spoločnosť dosiahla obrovský nárast vo všetkých oblastiach. Na druhej strane, v roku 2016 boli čísla negatívne a týmpádom podľa ukazovateľov bol podnik neziskový. Tieto výkyvy boli spôsobené predajom podielov dcérskych spoločností AGRO – VALALIKY a MOLD – TRADE s.r.o. Táto situácia je výnimočná, ktorá sa vyskytne raz za celý život fungovania podniku a preto sa v budúcnosti nebude opakovať.
Key words:Podnik, Poľnohospodárska prvovýroba, Zlaté bilančné pravidlo, Indikátory efektívnosti, Majetková a kapitálová štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited