Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Identification number: 3868
University e-mail: ivan.holubek [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Finance (FEM)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The comparison of the offer of loan products intended for lending money to agricultural subjects
Written by (author): Ing. Kristína Kišová
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov.
Summary:Každý podnik ako aj obchodné banky bojujú o svoje miesto na trhu, pretože v dnešnej dobe je konkurencia veľmi veľká. Aby banky boli čo najlepšie na trhu musia účinne spravovať svoje obchody. Medzi najúčinnejšie obchody komerčnej banky patria úvery. Cieľom mojej bakalárskej práce je komparácia ponuky úverových produktov určených na úverovanie poľnohospodárskych subjektov. V teoretickej časti bakalárskej práce sa zaoberám zdrojmi financovania v poľnohospodárskych podnikoch, bankovými úvermi, členením bankových úverov, podnikaním v poľnohospodárstve a právnymi formami podnikania v poľnohospodárstve. V praktickej časti charakterizujem družstvo RaVOD Pata, jednotlivé komerčné banky a ich úvery, ktoré poskytujú pre RaVOD Pata. Hlavným cieľom mojej práce je porovnanie obchodného úveru od S Slovensko a preklenovacieho úveru pre poľnohospodárov od ČSOB. Vedľajším cieľom je grafické znázornenie vývoju úrokových sadzieb a objemu poskytnutých úverov v poľnohospodárskom sektore od roku 2009 do roku 2016. V záverečnej časti práce som dospela k tomu, že základné podmienky sú len minimálne rozdielne.
Key words:Banka, Agrosubjekt, Podnikanie v poľnohospodárstve, Bankový úver, Cudzie zdroje financovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited