Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Marek Mäsiar
Identification number: 68504
University e-mail: xmasiar [at] is.uniag.sk
 
4127T02  Landscape Engineering I-KII
FZKI I-KII den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 2

Contacts     Graduate     Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of Surface Water Quality of Orava River and its Tributaries
Written by (author):
Bc. Marek Mäsiar
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie kvality povrchových vôd rieky Orava a jej prítokov
Summary:
Táto práca sa zaoberá hodnotením kvality povrchových vôd rieky Oravy a jej prítokov. Na rieke Orava sme počas rokov 2010 až 2018 sledovali vplyv prírodných a antropogénnych zdrojov znečistenia na kvalitu povrchových vôd. V sledovanom období sme hodnotili nasledovné ukazovatele: rozpustený kyslík, BSK5, pH vody, vodivosť, N-NH4, N-NO2, N-NO3, celkový dusík a celkový fosfor. Podľa týchto ukazovateľov sme hodnotili kvalitu vody aj na prítoku Zázrivka, ktorá sa do Oravy vlieva v obci Párnica. Analýzou všetkých nami vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd, sme zhodnotili, že rieka Orava patrí medzi málo znečistené povrchové vody. Výsledky tejto práce môžu byť podkladom pre ďalšie štúdium kvality vody rieky Orava a jej prítokov.
Key words:
povrchová voda, zdroje znečistenia, kvalita vody, znečistenie vody, rieka Orava, ukazovatele kvality

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited