Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikační číslo: 1182
Univerzitní e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty     
Publikace     Orgány     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:Návrh laboratórneho zariadenia pre skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Autor: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Pracoviště:
Dekanát TF (TF)
Oponent 1:prof. Ing. Anton Žikla, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Oponent 3:
prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh laboratórneho zariadenia pre skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Abstrakt:Návrh laboratórneho zariadenia pre skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín využívaných v mobilných energetických prostriedkoch [Habilitačná práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra dopravy a manipulácie. Počet strán: 171. Predložená habilitačná práca rieši problematiku výskumu skúšobných stavov na sledovanie životnosti hydrostatických prevodníkov pri dynamickom zaťažovaní v laboratórnych pod-mienkach. V práci sú prezentované výsledky práce návrhu špecializovaného skúšobného zariadenia pre súbežné skúšanie hydrostatických prevodníkov s možnosťou súbežného testovania rôznych nositeľov energie. Pri uskutočňovaní návrhu zaťažovacieho zariadenia sme vychádzali z technických charakteristík, zo zaťažovacích charakteristík získaných vlastným meraním, v niektorých prípadoch z literatúry, z charakteristík jednotlivých hydraulických a elektrohydraulických prvkov a z uskutočnených výpočtov. Súbežné testovacie zariadenie hydrostatických pre-vodníkov a nositeľov energie v dvoch hydraulických okruhoch je určené na meranie prietokových charakteristík a technickej životnosti hydrostatických prevodníkov s rôznymi nositeľmi energie. Prietokové charakteristiky v dvoch hydraulických okruhoch je možné merať súbežne, ale aj individuálne pri statickom a dynamickom zaťažení s možnosťou opakovanej simulácie prevádzkových stavov. Okrem testovania hydrostatických prevodní-kov v dvoch okruhoch je možné súbežne na laboratórnom zariadení testovať aj rôzne druhy hydraulických kvapalín s prioritou na testovanie biologicky odbúrateľných kvapalín, ktoré môžu byť určené na pohon hydraulických zariadení pracujúcich v ekologicky citlivých oblastiach. Skúšobný stav s elektrohydraulickým proporcionálnym tlakovým ventilom, je schopný vyvodzovať zaťaženie s prevádzkovým priebehom tlaku získaným meraním, ako aj cyklické namáhanie, ktorého frekvencia, amplitúda a rýchlosť nárastu môže byť definovaná podľa zvolenej metodiky. Proporcionálny tlakový ventil je aktívnym členom elektrohydraulického systému skúšobného stavu, ktorý zabezpečuje spojitý prevod riadiaceho signálu na úmerný tlak pracovnej kvapaliny. Samotné riadenie elektrohydraulického proporcionálneho tlakového ventilu sa uskutočňuje pomocou elektronickej riadiacej jednotky. Za účelom sledovania vplyvu dvoch rôznych nositeľov energie, napr. minerálneho a biologicky odbúrateľného oleja, na životnosť prevodníkov bol navrhnutý skúšobný stav s rozhraním medzi hydrostatickým obvodom s jednou a hydrostatickým obvodom s druhou pracovnou kvapalinou. Toto rozhranie je hydraulických obvodov je tvorené mechanickým spojením prevodníkov, pričom hydraulický obvod hnací, môže pracovať samostatne. Výsledky získané z laboratórnych meraní pomocou zaťažovania prevádzkovým tlakom a teplotou, je možné využívať v strojárstve, predovšetkým v oblastiach využívajúcich hydrostatické systémy strojov, automobilovom priemysle, ale aj v poľnohospodárstve a lesníctve.
Klíčová slova:
hydrostatické prevodníky, skúšobný stav, laboratórne skúšanie

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně