Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Transport and Handling (TF)
Chief official - Department of Transport and Handling (TF)

     Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications     Bodies
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Design of laboratory equipment for the testing of hydrostatic transducers and hydraulic fluids used in mobile energy sources
Written by (author): doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Department:
Dean's Office of the FAE (TF)
Opponent 1:
prof. Ing. Anton Žikla, CSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Opponent 3:
prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh laboratórneho zariadenia pre skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Summary:Návrh laboratórneho zariadenia pre skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín využívaných v mobilných energetických prostriedkoch [Habilitačná práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra dopravy a manipulácie. Počet strán: 171. Predložená habilitačná práca rieši problematiku výskumu skúšobných stavov na sledovanie životnosti hydrostatických prevodníkov pri dynamickom zaťažovaní v laboratórnych pod-mienkach. V práci sú prezentované výsledky práce návrhu špecializovaného skúšobného zariadenia pre súbežné skúšanie hydrostatických prevodníkov s možnosťou súbežného testovania rôznych nositeľov energie. Pri uskutočňovaní návrhu zaťažovacieho zariadenia sme vychádzali z technických charakteristík, zo zaťažovacích charakteristík získaných vlastným meraním, v niektorých prípadoch z literatúry, z charakteristík jednotlivých hydraulických a elektrohydraulických prvkov a z uskutočnených výpočtov. Súbežné testovacie zariadenie hydrostatických pre-vodníkov a nositeľov energie v dvoch hydraulických okruhoch je určené na meranie prietokových charakteristík a technickej životnosti hydrostatických prevodníkov s rôznymi nositeľmi energie. Prietokové charakteristiky v dvoch hydraulických okruhoch je možné merať súbežne, ale aj individuálne pri statickom a dynamickom zaťažení s možnosťou opakovanej simulácie prevádzkových stavov. Okrem testovania hydrostatických prevodní-kov v dvoch okruhoch je možné súbežne na laboratórnom zariadení testovať aj rôzne druhy hydraulických kvapalín s prioritou na testovanie biologicky odbúrateľných kvapalín, ktoré môžu byť určené na pohon hydraulických zariadení pracujúcich v ekologicky citlivých oblastiach. Skúšobný stav s elektrohydraulickým proporcionálnym tlakovým ventilom, je schopný vyvodzovať zaťaženie s prevádzkovým priebehom tlaku získaným meraním, ako aj cyklické namáhanie, ktorého frekvencia, amplitúda a rýchlosť nárastu môže byť definovaná podľa zvolenej metodiky. Proporcionálny tlakový ventil je aktívnym členom elektrohydraulického systému skúšobného stavu, ktorý zabezpečuje spojitý prevod riadiaceho signálu na úmerný tlak pracovnej kvapaliny. Samotné riadenie elektrohydraulického proporcionálneho tlakového ventilu sa uskutočňuje pomocou elektronickej riadiacej jednotky. Za účelom sledovania vplyvu dvoch rôznych nositeľov energie, napr. minerálneho a biologicky odbúrateľného oleja, na životnosť prevodníkov bol navrhnutý skúšobný stav s rozhraním medzi hydrostatickým obvodom s jednou a hydrostatickým obvodom s druhou pracovnou kvapalinou. Toto rozhranie je hydraulických obvodov je tvorené mechanickým spojením prevodníkov, pričom hydraulický obvod hnací, môže pracovať samostatne. Výsledky získané z laboratórnych meraní pomocou zaťažovania prevádzkovým tlakom a teplotou, je možné využívať v strojárstve, predovšetkým v oblastiach využívajúcich hydrostatické systémy strojov, automobilovom priemysle, ale aj v poľnohospodárstve a lesníctve.
Key words:
hydrostatické prevodníky, skúšobný stav, laboratórne skúšanie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited