Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
     
Záverečná práca
     
     
          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Návrh laboratórneho zariadenia pre skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Autor:
Pracovisko:
Oponent 1:
prof. Ing. Anton Žikla, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Oponent 3:
prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh laboratórneho zariadenia pre skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Abstrakt:
Návrh laboratórneho zariadenia pre skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín využívaných v mobilných energetických prostriedkoch [Habilitačná práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra dopravy a manipulácie. Počet strán: 171. Predložená habilitačná práca rieši problematiku výskumu skúšobných stavov na sledovanie životnosti hydrostatických prevodníkov pri dynamickom zaťažovaní v laboratórnych pod-mienkach. V práci sú prezentované výsledky práce návrhu špecializovaného skúšobného zariadenia pre súbežné skúšanie hydrostatických prevodníkov s možnosťou súbežného testovania rôznych nositeľov energie. Pri uskutočňovaní návrhu zaťažovacieho zariadenia sme vychádzali z technických charakteristík, zo zaťažovacích charakteristík získaných vlastným meraním, v niektorých prípadoch z literatúry, z charakteristík jednotlivých hydraulických a elektrohydraulických prvkov a z uskutočnených výpočtov. Súbežné testovacie zariadenie hydrostatických pre-vodníkov a nositeľov energie v dvoch hydraulických okruhoch je určené na meranie prietokových charakteristík a technickej životnosti hydrostatických prevodníkov s rôznymi nositeľmi energie. Prietokové charakteristiky v dvoch hydraulických okruhoch je možné merať súbežne, ale aj individuálne pri statickom a dynamickom zaťažení s možnosťou opakovanej simulácie prevádzkových stavov. Okrem testovania hydrostatických prevodní-kov v dvoch okruhoch je možné súbežne na laboratórnom zariadení testovať aj rôzne druhy hydraulických kvapalín s prioritou na testovanie biologicky odbúrateľných kvapalín, ktoré môžu byť určené na pohon hydraulických zariadení pracujúcich v ekologicky citlivých oblastiach. Skúšobný stav s elektrohydraulickým proporcionálnym tlakovým ventilom, je schopný vyvodzovať zaťaženie s prevádzkovým priebehom tlaku získaným meraním, ako aj cyklické namáhanie, ktorého frekvencia, amplitúda a rýchlosť nárastu môže byť definovaná podľa zvolenej metodiky. Proporcionálny tlakový ventil je aktívnym členom elektrohydraulického systému skúšobného stavu, ktorý zabezpečuje spojitý prevod riadiaceho signálu na úmerný tlak pracovnej kvapaliny. Samotné riadenie elektrohydraulického proporcionálneho tlakového ventilu sa uskutočňuje pomocou elektronickej riadiacej jednotky. Za účelom sledovania vplyvu dvoch rôznych nositeľov energie, napr. minerálneho a biologicky odbúrateľného oleja, na životnosť prevodníkov bol navrhnutý skúšobný stav s rozhraním medzi hydrostatickým obvodom s jednou a hydrostatickým obvodom s druhou pracovnou kvapalinou. Toto rozhranie je hydraulických obvodov je tvorené mechanickým spojením prevodníkov, pričom hydraulický obvod hnací, môže pracovať samostatne. Výsledky získané z laboratórnych meraní pomocou zaťažovania prevádzkovým tlakom a teplotou, je možné využívať v strojárstve, predovšetkým v oblastiach využívajúcich hydrostatické systémy strojov, automobilovom priemysle, ale aj v poľnohospodárstve a lesníctve.
Kľúčové slová:hydrostatické prevodníky, skúšobný stav, laboratórne skúšanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene