Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Identification number: 1273
 
Associate professor - Department of building equipment and technology safety (TF)

     Graduate     
     
Final thesis
     
     Publications          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:Evaluation of Mechanical Parameters of Pellets
Written by (author): doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Department:
Opponent 1:prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Opponent 2:
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie mechanických vlastností peliet
Summary:Práca sa zaoberá hodnotením mechanických vlastností peliet vyrobených z rôznych druhov biomasy granulačnou linkou MGL 200 na Katedre zariadení stavieb a bezpečnosti techniky SPU v Nitre. Ako biomasa na výrobu peliet bola použitá poľnohospodárska biomasa odpad z maku, kukuričné vretená a sušené výkaly ošípaných, a biomasa z údržby krajiny seno a trstina. Pelety boli podrobené kompresnému záťažovému testu. Kompresné záťažové krivky, závislosť sily na pomernom skrátení a závislosť sily na čase, boli zostrojené z hodnôt nameraných prístrojom Andilog Stentor 1000. Výsledkom práce je stanovenie mechanických vlastností ako priemer vzoriek, dĺžka vzoriek, sila na 10%né skrátenie, sila v prvom maxime na krivke pomerné skrátenie sila, pomerné skrátenie v prvom maxime na krivke pomerné skrátenie sila, modul pružnosti, sila v inflexnom bode krivky čas sila a pomerné skrátenie a napätie v inflexnom bode krivky čas sila a krivky pomerné skrátenie napätie. V práci sú uvedené korelácie mechanických parametrov jednotlivých druhov peliet. Okrem mechanických vlastností bola zisťovaná aj hustota a vlhkosť peliet.
Key words:
peleta, deformačný tlak, pomerné skrátenie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited