Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Identification number: 1315
 

Contacts     Graduate
     
     Final thesis     
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:Investigation of regional disparities from the point of view of unemployment and structural employment in Slovak bussinesses
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Opponent 3:prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Skúmanie regionálnych disparít z hľadiska nezamestnantosti a štrukturálnej zamestnanosti v slovenských podnikoch
Summary:
Téma nezamestnanosti či už ako celoeurópsky problém, alebo problém Slovenska je analyzovaná z rôznych pohľadov mnohými autormi pomocou použitia rozličných metodologických prístupov. Predkladaná habilitačná práca sa venuje analýze vývoja nezamestnanosti v Slovenskej republike a jej krajoch od roku 2004 pomocou adaptívnych prístupov modelovania ekonomických časových radov. Cieľom práce bolo na základe dostupných údajov z ÚPSVAR poukázať na vývoj miery nezamestnanosti v SR, zvlášť miery nezamestnanosti absolventov v Slovenskej republike a jej krajoch a odhadnúť vývoj -- prognózu na najbližšie obdobie do novembra roku 2014 (mesačne). Ďalším cieľom práce bolo poukázať na vývoj štrukturálnej zamestnanosti v SR a krajoch podľa sektorov pôdohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo a služby. Z výsledkov vyplýva, že situácia v oblasti zamestnanosti v roku 2014 sa zmení len veľmi mierne - pozitívne, v celej SR a jej krajoch predpokladáme pokles evidovanej miery nezamestnanosti, stále však vysokú nezamestnanosť. Prihliadnuc na zamestnanosť v rezortoch vidíme významný vplyv hospodárskej krízy v roku 2009, ktorá sa prejavila jednak výrazným poklesom zamestnanosti hlavne v oblasti služieb a priemyslu. V závere práce je zdôraznené, že riešenie problému týkajúceho sa vysokej nezamestnanosti nie je jednoduché a tento problém je potrebné riešiť komplexne. Zdôrazňuje sa to aj v "Európa 2020". Cieľom bolo tiež ukázať, že na modelovanie predpovedí ekonomických časových radov je možné využiť rôzne štatistické postupy od najjednoduchších až po veľmi sofistikované, ktoré využívajú pokročilé metódy matematickej štatistiky. Práve takýto prístup sme zvolili v tejto práci.
Key words:
nezamestnanosť, časový rad, vývoj, prognóza

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited