Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Identification number: 132
University e-mail: ingrida.kosiciarova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Marketing and Trade (FEM)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Leadership styles and motivation as a part of business culture in an international company
Written by (author): Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Department: Department of Management (FEM)
Thesis supervisor: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štýly vedenia a motivácie ako súčasť firemnej kultúry v medzinárodnej spoločnosti
Summary:Cieľom predkladanej dizertačnej práce je identifikovať a následne zhodnotiť vedenie a motiváciu ľudí ako súčasti firemnej kultúry nami zvolenej medzinárodnej spoločnosti. Predmetná problematika si vyžiadala teoretický prehľad poznatkov z danej problematiky, ktorý bol uvedený v prvej časti práce a ktorý poslúžil ako podklad pre vytvorenie dotazníkového prieskumu. Dotazník bol aplikovaný a analyzovaný v praktickej časti práce, kde boli analyzované a vyhodnocované jednotlivé štýly vedenia a motivácie využívané materským podnikom COMMITAL SAMI Spa, rovnako ako i jeho dcérskymi spoločnosťami. Okrem uvedených oblastí, bol dotazník zameraný na oblasť firemnej kultúry, jej znalosti, vnímania a možnosti zlepšenia. Predmetná problematika si pre potreby porovnania rozdielnej miery vnímania skúmaných oblastí vyžiadala rozdelenie dotazníka do dvoch samostatných častí (pozn.- jedna časť dotazníka bola zameraná na vrcholové vedenie a druhá časť na zamestnancov). V záverečnej časti boli následne vyhodnotené použité metódy spracovania získaných informácií, na základe ktorých boli navrhnuté možné spôsoby zlepšenia súčasnej situácie analyzovaného podniku.
Key words:motivácia, firemná kultúra, medzinárodná spoločnosť, vedenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited