Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
     Záverečná práca     Projekty
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:Modelovanie a simulácia regulačných obvodov
Autor: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Pracovisko:
Oponent 1:doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Oponent 2:
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Modelovanie a simulácia regulačných obvodov
Abstrakt:
Habilitačná práca sa zaoberá problematikou spojitých regulačných obvodov, modelovaním a simuláciou rôznych dynamických systémov, riadiacimi algoritmami pri regulácii vybraných fyzikálnych veličín, návrhom meracích reťazcov vybraných veličín. Práca sa predkladá ako súbor vedeckých prác doplnených komentárom. Súbor vedeckých prác tematicky zahŕňa problematiku merania fyzikálnych veličín, identifikácie regulovaných sústav, návrhu a realizácie riadiacich algoritmov klasickými metódami a pomocou fuzzy logiky. Dôležitou oblasťou je modelovanie, simulácia a vizualizácia technologických procesov. Jednotlivé príspevky sú zamerané na parciálne témy: riadenie a regulácia technologických procesov, kde bol navrhnutý univerzálny číslicový regulátor, nastavovanie PID regulátorov v uzavretom regulačnom obvode, fuzzy riadenie ventilácie a mikroklimatických podmienok v uzavretom chovnom priestore a ich vplyv na spotrebu elektrickej energie, meranie základných fyzikálnych veličín, kde sme sa zamerali na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín a plynov, meranie teploty, vlhkosti a osvetlenia v skleníkovom hospodárstve, meranie utlačenia pôdy, modelovanie a simulácia dynamických systémov, kde sa modelovali základné elektrické obvody, tepelné výmenníky, jednosmerný motor s cudzím budením, regulačný obvod s PID regulátorom. Úvod práce obsahuje stručnú charakteristiku pojmov riadenie a regulácia a klasifikuje jednotlivé spôsoby automatického riadenia z pohľadu spracovania regulovaných veličín a akčného zásahu. Experimentálna časť publikovaných prác je zameraná na komponenty, ktoré sú obsiahnuté v regulačných a riadiacich obvodoch. V práci sú navrhnuté nové spôsoby merania fyzikálnych veličín a spôsoby riadenia a simulácie vybraných technologických procesov. Komentár k súboru publikovaných prác je rozdelený na tri časti, ktoré sa vzájomne prelínajú. V jednotlivých kapitolách boli navrhnuté spôsoby merania vybraných veličín, boli navrhnuté metódy riadenia klasickým spôsobom aj pomocou fuzzy regulátora. V tretej časti boli navrhnuté modely dynamických systémov v programe Matlab-Simulink, na ktorých sa vykonávala simulácia. Súbor publikovaných vedeckých prác obsahuje nasledovné experimentálne výsledky: návrh snímača svetelného žiarenia a realizácia riadenia intenzity osvetlenia fuzzy regulátorom, realizácia laserovej navigácie mobilného robota, simulácia jednosmerného motora s cudzím budením v programe Matlab, simulácia plášťového výmenníka v programe Matlab, návrh a realizácia univerzálneho číslicového regulátora, návrh a realizácia snímača na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín a plynov, zisťovanie vplyvu koeficientov PID regulátorov vypočítaných rôznymi metódami na kvalitu regulácie, vizualizácia prečerpávacej stanice v prostredí SCADA, návrh a realizácia kužeľového penetrometra, návrh a realizácia merania tlaku v naftových motoroch. Experimentálne výsledky merania základných veličín, riadenia základných technologických procesov a modelovania dynamických sústav sú uvedené v kapitole Zhodnotenie publikovaných výsledkov. Vedecký prínos publikovaných prác a odporúčania pre ďalší výskum sú uvedené v Závere habilitačnej práce.
Kľúčové slová:
riadenie technologických procesov, regulátor, modelovanie a simulácia sústav, meranie a regulácia

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene