Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1502
Univerzitný e-mail: zelmira.balazova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
Projekty     
Publikácie
     
Orgány          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Molekulárna charakteristika vybraných druhov obilnín z hľadiska genetickej diverzity
Autor:
Pracovisko:
Oponent 1:
Oponent 2:Ing. Jana Libantová, CSc.
Oponent 3:
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Molekulárna charakteristika vybraných druhov obilnín z hľadiska genetickej diverzity
Abstrakt:
Diverzita genetických rastlinných zdrojov dáva možnosti šľachtiteľom vyvinúť nové odrody so zlepšenými vlastnosťami. Pre analýzy genetickej diverzity a presnú identifikáciu genotypov je najdôležitejšie na začiatku vybrať správnu molekulárnu techniku, určiť aký veľký počet markerov je nevyhnutné použiť pre analyzovaný súbor. Na určenie genetickej diverzity a identifikáciu genotypov súboru pšenice letnej, raže siatej, kukurice siatej, ovsa siateho a tritikale boli otestované tri molekulárne techniky, RAPD, SCoT a STMS. Bola testovaná schopnosť identifikácie a diferenciácie genotypov, reprodukovateľnosť analýz a tiež vhodnosť použitia danej techniky na analyzovaný druh obilniny. RAPD technika bola otestovaná na súbore genotypov pšenice, raže a kukurice, pričom bol preukázaný vysoký polymorfizmus. Genotypy kukurice bolo možné odlíšiť pomocou 13 RAPD markerov a genotypy pšenice už pomocou 6 RAPD markerov. V analýzach raže pomocou 10 RAPD primerov boli genotypy v dendrograme zoskupené s ohľadom na krajinu pôvodu. Pomocou SCoT techniky boli analyzované súbory genotypov ovsa a kukurice, pričom technika sa tiež prejavila ako dostatočne polymorfická pre odlíšenie a identifikáciu genotypov kukurice aj ovsa. STMS technika bola využitá na molekulárne analýzy kolekcie genotypov pšenice, tritikale a raže. Bola potvrdená využiteľnosť pšeničných SSR markerov pre určenie genetickej diverzity pšenice, taktiež využiteľnosť pšeničných a ražných SSR markerov v analýzach tritikale a využiteľnosť ražných SSR markerov v analýzach raže. V tritikale bol pozorovaný vyšší polymorfizmus použitím pšeničných SSR markerov oproti ražným. Analýzami ražných SSR markerov už pomocou 6 SSR markerov bolo možné odlíšiť všetky analyzované genotypy raže. Na základe výsledkov vyplýva, že pre odlíšenie všetkých genotypov v sledovanom súbore je potrebné vybrať hlavne vysoko polymorfické markery, pričom je dostatočný aj nižší počet. Použité molekulárne techniky (RAPD, SCoT, STMS) preukázali dostatočný polymorfizmus pre odlíšenie a identifikáciu analyzovaných genotypov obilnín. Všetky tri techniky boli reprodukovateľné. Markerový index, ktorý udáva schopnosť markerovacieho systému detegovať polymorfizmus, dosiahol najvyššie hodnoty v analýzach pomocou RAPD techniky v detekcii genetickej diverzity raže a kukurice. Pre odhadnutie potrebného počtu markerových lokusov sa využíva index detegujúci diverzitu (DDI). Najvyššie hodnoty DDI v našich analýzach dosiahla technika SCoT pri analýzach ovsa a kukurice.
Kľúčové slová:
DNA markery, diverzita, dendrogram, obilniny, polymorfizmus

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene