Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Identifikačné číslo: 1541
Univerzitný e-mail: monika.bozikova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Aplikácia termofyzikálnych meracích metód na zisťovanie vybraných tepelných vlastností materiálov biologického pôvodu
Autor: doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Pracovisko: Technická fakulta
Oponent 1:prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
Oponent 3:prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia termofyzikálnych meracích metód na zisťovanie vybraných tepelných vlastností materiálov biologického pôvodu
Abstrakt:Predkladaná habilitačná práca sa zaoberá teoretickými základmi termodynamiky, ktoré môžu byť aplikované pri meraní rôznych termofyzikálnych parametrov. V rámci teoretickej časti sú popísané vybrané meracie metódy ako napríklad Metóda horúceho drôtu, Metóda plošného zdroja resp. jej rozšírená verzia a mnohé iné, ktoré boli použité na detekciu termofyzikálnych parametrov materiálov biologického pôvodu. Konkrétne boli merané vzorky potravinárskych materiálov ako napríklad: rôzne druhy múky, vločiek, mlieka a mliečnych výrobkov; Z poľnohospodárskych materiálov boli merané najmä rôzne druhy zrnín a tiež výrobky, ktoré boli vyrobené z poľnohospodárskych materiálov resp. materiály obsahujúce biologické zložky (biopalivá a biomazivá). Všetky prezentované výsledky boli získané v priebehu dlhoročnej experimentálnej práce v laboratóriách Katedry fyziky, SPU v Nitre. Prezentovanú habilitačnú prácu môžeme rozdeliť do piatich hlavných kapitol. Prvá kapitola prezentuje vybrané časti teórie z oblasti termodynamiky, teoretické základy merania teploty a vybraných termofyzikálnych parametrov. V druhej časti sú vysvetlené princípy uplatňujúce sa pri meraní pomocou vyššie spomenutých prechodových metód. Tretia kapitola je venovaná problematike výpočtu termofyzikálnych parametrov, identifikácii presnosti merania, koeficientom citlivosti a kritériám použitia ideálneho modelu. Štvrtá kapitola obsahuje popis princípu merania a základné charakteristiky meracieho prístroja Isomet 2104, ktorým bola realizovaná prevažná väčšina meraní. Posledná, piata kapitola je venovaná prezentácii výsledkov merania termofyzikálnych parametrov vo forme tabuliek a grafov pre každú vzorku meraného materiálu. V práci sú uvedené závislosti vybraných termofyzikálnych parametrov ako napr. tepelnej vodivosti, teplotnej vodivosti a objemovej tepelnej kapacity od teploty, vlhkosti, obsahu tuku a pod. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že termofyzikálne parametre sú jednými z tých, ktoré môžu determinovať status materiálov biologického pôvodu. Uvedený fakt je možné využiť v poľnohospodárstve a potravinárstve pri detekcii kvality materiálov. Termofyzikálne parametere sú signifikantnými charakteristikami, ktoré môžu byť využité napríklad na zlepšenie technologických procesov, tepelného spracovania resp. skladovacích podmienok. Prezentované skutočnosti poukazujú na dôležitosť aplikovania termofyzikálnych metód výskumu na materiály biologického pôvodu, s ktorými sa stretávame prevažne v poľnohospodárstve a potravinárstve, nakoľko tieto sú počas zberu, spracovania a skladovania často vystavené tepelnej manipulácii.
Kľúčové slová:termofyzikálny parameter, meracia metóda, teplota, materiál biologického pôvodu

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene