Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

          Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Termofyzikálne vlastnosti a tepelné správanie biologických materiálov
Autor:
Pracovisko:
Oponent 1:
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 2:
prof. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc.
Oponent 3:prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

Názov práce:
Termofyzikálne vlastnosti a tepelné správanie biologických materiálov
Abstrakt:
Habilitačná práca sa zaoberá problematikou termofyzikálnych vlastností a teplotného správania biologických materiálov. Práca sa predkladá ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom. Súbor publikovaných vedeckých prác tematicky zahŕňa problematiku termofyzikálnych vlastností, teplotných zmien týchto vlastností a štúdium procesov prebiehajúcich v materiáloch v dôsledku zmien teploty -- problematiku skúmania teplotného správania biologických materiálov. Jednotlivé články sú zamerané na parciálne témy: - transport tepla a termofyzikálne veličiny, meranie koeficienta tepelnej vodivosti metódou horúceho drôtu, presnosť merania a stanovenie štandardných neistôt, termofyzikálne vlastnosti biologických materiálov, - skúmanie vplyvu teploty na vlastnosti biologických materiálov metódami termickej analýzy, meranie hmotnostnej tepelnej kapacity metódou diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie, skúmanie teplotnej stability termogravimetrickou analýzou, - skúmanie energetickej hodnoty biologických materiálov (biopalív) spalným kalorimetrom. Úvod práce obsahuje stručnú charakteristiku biologických materiálov a zdôvodnenie skúmania ich termofyzikálnych vlastností a teplotného správania. Experimentálna časť publikovaných prác je zameraná na meranie termofyzikálnych vlastností a na skúmanie faktorov, ktoré ovplyvňujú vlastnosti a procesy prebiehajúce v biologických materiáloch. V časti Komentár k súboru publikovaných vedeckých prác je uvedený opis metód merania a experimentálnych zariadení. Na meranie termofyzikálnych vlastností a skúmanie teplotného správania biologických materiálov boli použité nasledovné experimentálne metódy a zariadenia: - metóda horúceho drôtu a experimentálna aparatúra na meranie koeficienta tepelnej vodivosti, koeficienta teplotnej vodivosti a objemovej tepelnej kapacity, - diferenčná kompenzačná kalorimetria a DSC kalorimeter na meranie hmotnostnej tepelnej kapacity a štúdium tepelných procesov, - termogravimetrická analýza a TGA analyzátor na štúdium dehydratácie a teplotnej degradácie, - spalný kalorimeter na meranie spalného tepla rozličných druhov biopalív. Súbor publikovaných vedeckých prác obsahuje nasledovné experimentálne výsledky: - namerané hodnoty termofyzikálnych veličín -- koeficienta tepelnej vodivosti, koeficienta teplotnej vodivosti, hmotnostnej tepelnej kapacity a objemovej tepelnej kapacity pre rozličné biologické materiály (súbor zŕn a semien rozličného botanického druhu, biopalivá), namerané hodnoty koeficienta tepelnej vodivosti v závislosti od teploty, - namerané hodnoty hmotnostnej tepelnej kapacity, hmotnosti v závislosti od teploty -- DSC, TGA krivky pre rozličné biologické materiály a ich interpretácie, - namerané hodnoty spalného tepla pre rozličné druhy biopalív. Fyzikálna interpretácia výsledkov a porovnanie s publikovanými dátami iných autorov je v kapitole Zhodnotenie publikovaných výsledkov. Vedecký prínos publikovaných prác a odporúčania pre ďalší výskum sú uvedené v Závere habilitačnej práce.
Kľúčové slová:
biologické materiály, termofyzikálne vlastnosti, teplotné správanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene