Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Identifikačné číslo: 1554
Univerzitný e-mail: lubos.vozar [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Zmeny v trávnom poraste vplyvom rôznych systémov hnojenia
Autor: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Oponent 1:prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. František Hrabě, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zmeny v trávnom poraste vplyvom rôznych systémov hnojenia
Abstrakt:V práci sú uvedené výsledky šesťročného pratotechnického pokusu, v ktorom sa zisťovala reakcia trávneho porastu na obnovené hnojenie a intenzívne využitie po trojročnej absencii výživy s minimalizáciou exploatácie. Sledovali sa dve série variantov: A -- každoročná stupňovaná intenzita výživy a B -- prerušovaná intenzita výživy. Na základe nameraných a vypočítaných hodnôt boli posúdené zmeny floristického zloženia, produkčnej schopnosti a chemického zloženia nadzemnej fytomasy sledovaných trávnych porastov. Predmetom sledovania boli aj agrochemické vlastnosti pôdy. Stanovište sa nachádza v nadmorskej výške 600 m v lokalite Chvojnica v Strážovských vrchoch. Klimaticky patrí do oblasti mierne teplej, podoblasti mierne suchej s prevažne chladnou zimou. Podľa dlhoročných meraní dosahuje priemerná ročná teplota vzduchu 7,5 °C, za vegetačné obdobie 11,1 °C. Dlhodobý priemer celoročného úhrnu zrážok je 848 mm, za vegetáciu 431 mm. Pôda je hnedá, kyslá, piesočnato-hlinitá (kambizem). Pôvodný porast reprezentuje z fytocenologického hľadiska zväz Cynosurion R. Tx. 1937 asociáciu Lolio-Cynosuretum typicum R. Tx. 1937. Každoročnou stupňovanou intenzitou dusíkatého hnojenia sa zvýšil podiel floristickej skupiny tráv. Tie sa rozširovali v poraste na úkor ďatelinovín a ostatných lúčnych bylín. Pravidelné PK-hnojenie podporovalo najmä ďatelinoviny, ktorých dominancia sa v roku 1999 stúpla na 49 %. Zvýšenie podielu ďatelinovín v porovnaní s nehnojeným porastom sa zistilo aj pri dávke 60 kg.ha-1 N. Zastúpenie ďatelinovín v porastoch bolo v rokoch 2000 a 2001 silne ovplyvnené tzv. ďatelinovým medziobdobím. Striedavá výživa PK a NPK zabezpečila takú vitalitu ďatelinovín, že v roku hnojenia dusíkom neboli z porastu úplne vytlačené a v nasledujúcom roku opätovne narastalo ich zastúpenie. Každoročná aplikácia dusíka zvyšovala úrody sušiny o 275,03 až 470,46 % v porovnaní s nehnojeným porastom. Najúčinnejšia bola dávka 240 kg.ha-1 N. Striedaním PK a NPK výživy sa dosiahli úrody, ktoré boli v priemere rokov podstatne nižšie ako pri každoročnom hnojení dusíkom. Vynechanie PK výživy spôsobilo len malé, nepreukazné zníženie úrod sušiny v porovnaní s variantom s každoročnou aplikáciou fosforu a draslíka. Z hodnotenia dusíkatých látok, vlákniny a obsahu minerálnych látok v sušine krmu rezultuje, že koncentrácia aj vzájomné pomery minerálnych látok v kŕmnej dávke pri monodiétnom kŕmení nie sú optimálne. Vyznačuje sa prebytkom draslíka a horčíka. Nedostatočné je zabezpečenie fosforom a sodíkom a aj vápnikom po doznení účinku vápnenia. Obnovené hnojenie a intenzívne využitie i vplyvom vápnenia, aplikovaným na začiatku experimentu, ovplyvnilo aj agrochemické vlastnosti pôdy.
Kľúčové slová:trávny porast, hnojenie, floristické zloženie, biodiverzita, úroda

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene