Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Identification number: 1578
University e-mail: jana.lendelova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Parameters affecting the quality of floor structures for cattle
Written by (author): doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Department: Faculty of Engineering
Opponent 1:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
Opponent 3:doc. Ing. Petr Kunc, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Parametre ovplyvňujúce kvalitu podlahových konštrukcií pre hovädzí dobytok
Summary:Habilitačná práca sa zaoberá problematikou podlahových konštrukcií v ustajňovacích objektoch pre dojnice, ich termofyzikálnach vlastností a skúmaním ďalších parametrov ovplyvňujúcich kvalitu podláh. Súbor publikovaných prác tématicky zahŕňa problematiku technického riešenia jednotlivých častí podlahových konštrukcií v pohybových i odpočinkových zónach ustajňovacích objektov pre dobytok. Jednotlivé články sú zamerané na dielčie témy: - Konštrukcie podláh dlhodobo ovplyvňujúce pohodu a zdravotný stav ustajnených zvierat, ich tvarové a materiálové riešenie, ako aj dispozičné riešenie prvkov odpočinkových a pohybových zón - Tepelnotechnické vlastnosti podlahových konštrukcií, najmä hodnotenie tepelného odporu a tepelnej prijímavosti podlahových konštrukcií v ležiskách, ako aj tepelnej priepustnosti podlahových konštrukcií ustajňovacích objektov vo vzťahu k celkovým koncepčným priestorovým riešeniam a charakteristickým rozmerom skúmaných objektov - Fyzikálne vlastnosti a parametre ovplyvňujúce kvalitu podlahových konštrukcií - Faktory ovplyvňujúce ležanie dojníc, ako je riešenie nášľapnej vrstvy, situovanie ležísk a kvalita prostredia - Plastické stelivo ako podstielkový materiál zo separovaného kalu hnojovice a výskum jeho fyzikálnych vlastností pre dosiahnutie porovnateľných výsledkov vo vzťahu ku klasickým podstielkovým materiálom. Úvod práce obsahuje stručnú charakteristiku podlahových konštrukcií, rozbor dôležitých konštrukčných vlastností podláh a zdôvodnenie ich ďalších výskumov pre zvyšovanie kvality výstavby objektov živočíšnej výroby. V časti Komentár k súboru publikovaných vedeckých prác je uvedený opis skúmaných konštrukčných prvkov podlahových konštrukcií a opis metód merania a experimentálnych zariadení. Boli použité nasledovné metódy merania: - metóda chránenej tepelnej dosky k určeniu súčiniteľa tepelnej vodivosti (podľa STN 12 667 a STN 12 664) penogumového materiálu používaného k výplni matracov a separovaného kalu hnojovice, slamy a pilín ako podstielkového materiálu so súčasným zisťovaním ich objemovej hmotnosti v prirodzenom vlhkom i vysušenom stave, - metóda horúceho drôtu k nepriamemu stanoveniu mernej tepelnej kapacity biologického nánosu nachádzajúceho sa na povrchoch ležísk s drevenou alebo gumovou nášľapnou vrstvou, - metóda analýzy podlahových konštrukcií termovíznou kamerou a sledovanie homogenity tepelnoizolačných vrstiev ležísk s lokalizáciou tepelných anomálií. Výpočtové metódy rešpektovali normový postup pre tepelnotechnické veličiny podľa STN 730540 (tepelný odpor, tepelnú prijímavosť a tepelnú priepustnosť), k nestacionárnym výpočtom boli použité softvéry COSMOS a FEMLAB. Výsledky meraní boli spracované pomocou programu Statistica. Výsledky výpočtov preukázali, že vtedy, keď konštrukčný návrh podlahovej konštrukcie ležiska zabezpečí mäkkosť a pružnosť jeho nášľapnej vrstvy (slama, piliny, stružliny, gumové rohože, matrace, dokonca i drevo), sú obyčajne zabezpečené i dobré tepelnotechnické vlastnosti. Tepelná prijímavosť takýchto ležísk dosahuje úroveň tzv. veľmi teplých a teplých podláh. Dokonca i tvrdé nášľapné vrstvy, alebo poškodené pôvodné povrchy - ak sú drsné a priľnavé, sú po čase pokryté pevnou vrstvou biologického nánosu, na ktorom sa zvieratá dobre cítia a jeho tepelná prijímavosť je na úrovni gumových povrchov. Otvorená ostáva otázka ich hygieny a formovateľnosti. Anorganické podstielky -- napríklad piesok - síce vytvárajú mäkké lôžko, ale v zimných mesiacoch odvádzajú zvieratám veľké množstvo tepla. Prejavuje sa účinok jeho veľkej tepelnej prijímavosti. K tzv. studeným podlahám patrí aj čistý betón a keramická dlažba, ktoré však nevyhovujú ani po stránke požadovanej mäkkosti a dnes sa zvieratám k ležaniu neprojektujú. Ak je potrebné podlahy z hľadiska tepelných strát izolovať v spodnej časti konštrukcie podlahy, treba počítať s tým, že výslednú prijímavosť tým nezlepšíme, pretože izolant je obvykle umiestnený hlbšie ako je hodnota hraničnej hrúbky krycej vrstvy. Zvýši sa tým tepelný odpor podlahovej konštrukcie, čo je možno využiť v chladných klimatických pásmach s častým výskytom dlhotrvajúcich mrazov. V takýchto objektoch je vhodné použiť okrajovú izoláciu pri obvodových múroch v páse širokom 1,5-2 m. Ostatné ležiská, ak majú vhodne riešenú nášľapnú vrstvu udržovanú v suchom stave, nie je nutné zospodu tepelne izolovať. Pomocou modelovania nestacionárnych tepelných javov súvisiacich s procesom chovu dobytka je možné ich transformovať technickým vyjadrením pre definovanie a širšie riešenie zadanej problematiky. Simulácie sa dajú použiť pre riešenie problémov zabezpečovania tepelnej pohody v zimnom, ale vzhľadom na neustále globálne otepľovanie Zeme i v letnom období, hlavne pri extrémne vysokých teplotách. Modelovaním oslnenia ležísk bolo zistené, že ak sú zvieratá ustajnené vonku bez zatienenia odpočinkových plôch, dochádza k pôsobeniu spätného tepelného toku z vyhriatej podlahy do organizmu ležiaceho zvieraťa. Výnimkou je trávnatá plocha a vonkajší zemitý terén. V oslnených ležiskách s gumovými matracmi a na hlbokej podstielke je väčšie riziko spätného tepelného toku ako na ležiskách s 20 mm vrstvou bežného podstielkového izolantu. Ideálnym prípadom je zatienenie boxov alebo pobyt zvierat v dobre vetranej maštali s prípadným evaporačným ochladzovaním zvierat, kde sú ležiská bežne o 20°C chladnejšie v porovnaní s oslnenými ležiskami. Z pohľadu účinnosti vynaložených prostriedkov je účelnejšie vloženie investícií najmä na použitie vhodnej nášľapnej vrstvy podláh a jej precízneho vyhotovenia. Akékoľvek ďalšie opravy a výmeny častí podláh sú nákladným prevádzkovo-organizačným zásahom.
Key words:dobytok, podlahy, tepelnotechnické vlastnosti

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited