Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Identification number: 181
University e-mail: peter.stuchly [at] uniag.sk
 

     
     
Lesson
     
Final thesis
     
     Publications          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:The information system designed to manage business processes to reduce business costs
Written by (author): Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Department:
Department of Accountancy (FEM)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:Ing. Eva Hlušková, PhD.
Opponent 3:
doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Informačný systém v riadení podnikových procesov pri znižovaní nákladov podniku
Summary:
V súčasnej dobe musia spoločnosti neustále bojovať s pretrvávajúcou neistotou ak chcú prežiť v tvrdej konkurencii na globálnom trhu. Túto neistotu sa pokúšajú aspoň zmierniť. Každá z úspešných spoločností sa o to snaží trochu iným spôsobom -- volí inú stratégiu. Jedno majú tieto snahy ale spoločné. Je to neustále rozvíjanie a prispôsobovanie systému riadenia ako vonkajším podmienkam, tak stratégii, ktorú sa rozhodli uplatňovať. Procesné riadenie, alebo Business Process Management, je dnes nezpochybniteľným nástupcom klasického funkcionálneho, líniovo-štábneho riadenia, ktoré sa rozvíjalo a zdokonaľovalo po desaťročia. Procesné riadenie je dnes vnímané medzi novými manažérskymi metódami a iniciatívami ako "výnimočná frontálna iniciatíva" a je presadzovaná teoretikmi riadenia ako jeden z najvýhodnejších, najkomplexnejších a najefektívnejších prístupov. Výsledkom tohto zápasu je jedinečná hodnota pre zákazníka, ktorá vždy vzniká ako výsledok účinne nastavených procesov. Naším cieľom nie je popísať presne a bez chýb všetky skupiny procesov, resp. všetky procesy prebiehajúce v spoločnosti. Základným cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť a skvalitniť informačný systém vo väzbe na konkrétnu skupinu procesov s dopadom na náklady spoločnosti. V súvislosti s uvedeným základným cieľom sú v práci koncipované viaceré čiastkové ciele. Na vypracovanie dizertačnej práce sme využili údaje z vybraných partnerských prevádzok spoločnosti za účelom splnenia základného cieľa práce. V práci sme použili Model procesných nákladov, na základe ktorého sme zhodnotili jednotlivé činnosti v rámci vybraného procesu. Výsledky sme prezentovali formou grafických metód V prvej časti dizertačnej práce sme sa zamerali na charakteristiku prostredia v ktorom výskum prebieha, tj. na spoločnosť, ktorej sa výskum týka a na informačný systém, ktorý zabezpečuje správu jednotlivých procesov v spoločnosti. Vo väzbe na informačný systém sme ďalej analyzovali služby, ktoré spoločnosť poskytuje a ktoré sú spracovávané v predstavenom informačnom systéme. Následne vo väzbe na informačný systém sú uvedené aj jednotlivé procesy, z ktorých sa zameriame na jeden vybraný, konkrétne na proces zriaďovania služieb. V rámci uvedeného procesu sledujeme jednotlivé činnosti vynakladané v procese zriaďovania služieb a náklady na tieto činnosti. Aplikovaním Modelu procesných nákladov sme poukázali na činnosti, pri ktorých je efektívne využitie vynakladaných nákladov na nedostatočnej úrovni. Preto bolo nevyhnutné identifikovať dôvody, ktoré tento stav zapríčiňujú a následne formulovať návrhy, ktoré by mali mať dopad na vyššie efektívne využitie vynakladaných nákladov týkajúcich sa jednotlivých činností, ktoré sú administrované analyzovaným informačným systémom.
Key words:
informačný systém, skupina procesov, proces, činnosti, náklady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited