Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marián Hamada, PhD.
Identification number: 245
University e-mail: qhamada [at] is.uniag.sk
 

Contacts
     
     
Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Social services as increasing factor in quality of life of rural population
Written by (author): Ing. Marián Hamada, PhD.
Department: Department of Regional and Rural Development (FESRD)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Opponent 2:
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sociálne služby ako faktor zvyšovania kvality života vidieckeho obyvateľstva
Summary:
Hlavným cieľom dizertačnej práce je identifikovať špecifické postavenie vidieckych obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb a navrhnúť možnosti pre zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb vo vidieckych oblastiach. Čiastkovými cieľmi sú preskúmanie postavenia obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb, identifikácia špecifík vidieckych obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb a bariér, ktoré ich kvalitnému zabezpečovaniu na miestnej úrovni bránia, identifikácia priestorových rozdielov v zabezpečovaní sociálnych služieb pre seniorsku populáciu a návrh možností pre zlepšenie poskytovania sociálnych služieb na vidieku. Jadro práce má štyri hlavné súčasti: preskúmanie legislatívy a strategických dokumentov ako pozadia sociálnych služieb, regionálne porovnania v poskytovaní sociálnych služieb pre seniorov, analýzu demografického vývoja a prípadovú štúdiu týkajúcu sa pohľadov na zabezpečovanie sociálnych služieb na troch vybraných územiach. V závere práce sú identifikované špecifické prvky postavenia vidieckych obcí pri poskytovaní sociálnych služieb a navrhnuté niektoré možnosti skvalitnenia zabezpečovania sociálnych služieb vidieckymi obcami. Pri súčasnom demografickom vývoji a kompetenciách obcí je najmä pre malé a stredne veľké obce pre kvalitné zabezpečovanie sociálnych služieb nevyhnutná spolupráca, pričom navrhujeme ponechať v ich kompetencii iba terénne sociálne služby. Výsledky práce možno využiť pri ďalšej tvorbe a úprave legislatívy v tejto sfére a tiež pri vytváraní tlaku na spoluprácu obcí, ktorá je pri súčasnom stave municipálnej štruktúry jediným východiskom pre kvalifikované poskytovanie sociálnych služieb všetkými obcami.
Key words:
populácia v poproduktívnom veku, sociálne služby, miestna samospráva, vidiek, demografický vývoj, poskytovateľ sociálnych služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited