Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Identifikačné číslo: 49883
Univerzitný e-mail: jaromir.vasicek [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Magnetická separácia živočíšnych buniek.
Autor: Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Oponent 1:prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Oponent 2:prof. MVDr. Igor Valocký, CSc.
Oponent 3:prof. Dr hab. Marek Bednarczyk
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Magnetická separácia živočíšnych buniek.
Abstrakt:Hlavným cieľom dizertačnej práce bola magnetická separácia dvoch odlišných typov živočíšnych buniek použitím MACS technológie a rôznych separačných stratégií (deplécia alebo pozitívna selekcia). Prvá časť práce bola zameraná na depléciu anexín V-pozitívnych králičích spermií z heterospermie (E1) alebo individuálnych ejakulátov samcov (E2) za účelom vylepšenia inseminačnej dávky odstránením apoptotických spermií. Účinnosť MACS bola hodnotená na základe kvality separovaných králičích spermií. Vyseparované spermie boli ohodnotené in vitro z hľadiska ich koncentrácie a motility pomocou CASA metódy (computer-assisted sperm analysis), z hľadiska morfológie membrán hlavičiek spermií transmisnou elektrónovou mikroskopiou (TEM) and z hľadiska integrity plazmatickej membrány (anexín V/PI/DAPI) fluorescenčnou mikroskopiou. Magneticky vyseparované spermie boli potom použité pre umelú insemináciu hormonálne ošetrených samíc z úmyslom zvýšiť koncepčný pomer a tým zefektívniť chov brojlerových králikov. V druhej časti práce sme sa pokúšali nájsť vhodný marker pre flow cytometrickú detekciu králičích hematopoietických kmeňových buniek (HSCs) využitím rôznych klonov anti-CD34 monoklonálnych protilátok (AC136, 581 a 8G12) a polyklonálnej anti-rabbit CD34 protilátky ako aj anti-CD133 monoklonálnych protilátok (klony AC133 a 293C3). Na základe flow cytometrickej analýzy bol potom FITC-konjugovaný klon AC136 použitý na vyizolovanie CD34-pozitívnych králičích a ľudských buniek pomocou nepriameho imunomagnetického značenia a Anti-FITC nanopartikúl. CASA analýza uskutočnená po MACS separácii spermií odhalila, že podiel apoptotických spermií v ejakuláte Novozélandských bielych králikov sa pohybuje okolo 7 až 20%. Elektrónová mikroskopia (TEM) odhalila, že MACS metóda by mohla odstraňovať spermie s poškodenou membránou a uvoľneným akrozomálnym obsahom. Avšak, MACS separácia (v oboch E1 a E2) neovplyvnila reprodukčné ukazovatele samíc. Použitie MACS techniky pre izoláciu králičích hematopoietických kmeňových buniek je tiež otázne, keďže obohatenie CD34-pozitívnych buniek po separácii bolo pomerne nízke v porovnaní s ľudskými vzorkami. Na druhej strane účinnosť separácie králičích CD34 buniek ohodnotená pomocou Labeling Check Reagentu bola porovnateľná s ľudskými vzorkami. Príčinou tohto rozdielu by mohla byť nejasná expresia ľudských CD34 protilátok na králičích bunkách. Takže protilátky použité v tejto práci by mohli byť vhodné pre detekciu králičích CD34-pozitívnych HSCs, ale nie ideálne pre ich separáciu.
Kľúčové slová:králik, spermie, umelá inseminácia, HSCs, MACS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene