Brožura publikační činnosti

Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

PracovištěZvolit
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Centrum informačných technológií
Dekanát FEM
Katedra ekonomiky
Katedra financií
Katedra účtovníctva
Katedra informatiky
Katedra manažmentu
Katedra marketingu a obchodu
Katedra matematiky
Katedra jazykov
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Katedra spoločenských vied
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
Katedra hospodárskej politiky
Dekanát FAPZ
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Katedra agrochémie a výživy rastlín
Katedra fyziológie rastlín
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra špeciálneho chovateľstva
Katedra ochrany rastlín
Katedra pedológie a geológie
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Katedra veterinárskych disciplín
Katedra výživy ľudí
Katedra výživy zvierat
Katedra environmentalistiky a biológie
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Dekanát TF
Katedra dopravy a manipulácie
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Katedra fyziky
Katedra konštruovania strojov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra stavieb
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Dekanát FZKI
Katedra biometeorológie a hydrológie
Katedra biotechniky zelene
Katedra krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra zeleninárstva
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát FBP
Katedra biochémie a biotechnológie
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra chémie
Katedra mikrobiológie
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Centrum medzinárodných programov
Dekanát FEŠRR
Katedra európskych politík
Katedra práva
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra verejnej správy
Katedra environmentálneho manažmentu
Katedra regionálnej bioenergetiky
Študentské domovy a jedálne
Botanická záhrada
Poľnohospodársky znalecký ústav
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Vydavateľstvo
Centrum informačných a komunikačných technológií
Centrum univerzitného športu