Pracoviská - Útvar legislatívny a právny

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Útvar legislatívny a právny
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: JUDr. Eva Kolníková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam