Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

SkratkaNázov
Pracoviská
ZamestnanciOrgányProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
R
Rektorát
  
 
UP
Univerzitné pracoviská
 
SDaJ
Študentské domovy a jedálne