Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

SkratkaNázovPracoviskáZamestnanciOrgányProjektyPublikácieBrožúra publikácií
RRektorát   
UPUniverzitné pracoviská 
SDaJŠtudentské domovy a jedálne