Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU
|
FAPZ|
|
|
|
FZKI|TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
 
 
Rektorka:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:
Ing. Zuzana Gálová
 
 

 
 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.fapz.uniag.sk/
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
  
Děkan:
Tajemnice:
Ing. Zuzana Paštiaková
  

  

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fem.uniag.sk/
E-mail:
dekfem@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Děkanka:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajemnice:Ing. Erika Šindlerová
 
 
 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:dekfzki@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
 
 
Děkan:
Tajemnice:Mgr. Viera Režová