Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU|FAPZ
|
|
|
FEŠRR|FZKI|TF

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfbp@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 524
Fax:+421 376 415 387
 
 
Děkan:
  

 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.fem.uniag.sk/
E-mail:
Telefon:+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Děkanka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajemnice:
Ing. Erika Šindlerová
 
 
  

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fesrr.uniag.sk/
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Děkanka:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:
dekfzki@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
  
Děkan:
Tajemnice:Mgr. Viera Režová
 
 

 
 

Technická fakulta
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dektf@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
 
 
Děkan:
Tajemnice: