Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
State of topic:
approved (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation - FZKI
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Tlak environmentálnych rizík na produkčnú a ekologickú funkciu poľnohospodársky využívanej krajiny v súčasnej dobe výrazne narastá. Základnou úlohou environmentálneho monitoringu je sledovanie pôsobenia environmentálnych rizík v prírodnom ako aj urbanizovanom priestore, analyzovanie výsledkov meraní a prieskumov a poskytovanie kvalitných výstupov pre rozhodovaciu činnosť. Priestorová distribúcia fenoménov v krajine si vyžaduje vybudovanie informačného systému (IS) schopného pracovať s priestorovými dátami na analytickej aj vizuálnej úrovni. Hlavnou úlohou vybudovaného IS bude zhromažďovať údaje o rizikách pôsobiacich na poľnohospodársku krajinu a to pre každú zložku životného prostredia. Oblasti sledovania by mali byť najmä: Rizikové činnosti, Environmentálne záťaže, Zdroje znečistenia (bodové ako aj plošné) a Cezhraničné vplyvy. Oblasť vplyvu by mali byť najmä: poľnohospodársky pôdny fond (eventuálne lesné pozemky), povrchové a podzemné vody, ovzdušie, prvky ÚSES a hygiena obyvateľstva. Uchovávané, spracované a analyzované dáta budú spĺňať kritéria legislatívnych noriem v oblasti environmentálneho práva a kritéria technických noriem podstatných pri hodnotených činnostiach. Legislatívnym predpisom pre technickú realizáciu informačného systému je smernica INSPIRE, ktorá v súčasnosti predstavuje hlavnú legislatívnu úpravu pre priestorové údaje v Európe. Implementácie tejto smernice umožní vzájomnú interoperabilitu medzi príbuznými databázami v rámci celej EÚ. Softvérové riešenie bude realizované na „Open Source“ platforme.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-LE Landscape Engineering