Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Informačná a znalostná platforma pre hodnotenie env ironmentálnych rizík v pôdohospodárstve
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Abstrakt: Tlak environmentálnych rizík na produkčnú a ekologickú funkciu poľnohospodársky využívanej krajiny v súčasnej dobe výrazne narastá. Základnou úlohou environmentálneho monitoringu je sledovanie pôsobenia environmentálnych rizík v prírodnom ako aj urbanizovanom priestore, analyzovanie výsledkov meraní a prieskumov a poskytovanie kvalitných výstupov pre rozhodovaciu činnosť. Priestorová distribúcia fenoménov v krajine si vyžaduje vybudovanie informačného systému (IS) schopného pracovať s priestorovými dátami na analytickej aj vizuálnej úrovni. Hlavnou úlohou vybudovaného IS bude zhromažďovať údaje o rizikách pôsobiacich na poľnohospodársku krajinu a to pre každú zložku životného prostredia. Oblasti sledovania by mali byť najmä: Rizikové činnosti, Environmentálne záťaže, Zdroje znečistenia (bodové ako aj plošné) a Cezhraničné vplyvy. Oblasť vplyvu by mali byť najmä: poľnohospodársky pôdny fond (eventuálne lesné pozemky), povrchové a podzemné vody, ovzdušie, prvky ÚSES a hygiena obyvateľstva. Uchovávané, spracované a analyzované dáta budú spĺňať kritéria legislatívnych noriem v oblasti environmentálneho práva a kritéria technických noriem podstatných pri hodnotených činnostiach. Legislatívnym predpisom pre technickú realizáciu informačného systému je smernica INSPIRE, ktorá v súčasnosti predstavuje hlavnú legislatívnu úpravu pre priestorové údaje v Európe. Implementácie tejto smernice umožní vzájomnú interoperabilitu medzi príbuznými databázami v rámci celej EÚ. Softvérové riešenie bude realizované na „Open Source“ platforme.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KID krajinné inžinierstvo