Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
State of topic:
approved (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation - FZKI
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Európsky dohovor o krajine definuje manažment krajiny ako činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúlaďovať zmeny spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi. Plánovacia a rozhodovacia činnosť je, vzhľadom na obrovský priestorový rozmer krajiny a veľkej rozmanitosti potrebných dát, pomerne zložitá. Existencia dát od rôznych pôvodcov, na druhej strane, umožňuje podstatne presnejšie a účelnejšie tieto dáta využívať pre precíznejšie činnosti pri manažmente krajiny. V súčasnej dobe existuje mnoho metód na vyhľadávanie a získavanie geopriestorových informačných (GI) zdrojov, najmä na webe. Pre bežného internetového používateľa, najpoužívanejší informačný systém na získanie geopriestorových informácií sú tzv. priestorové prehliadacie systémy ako napr. Google Maps. Poskytujú jednoduchý a užívateľsky najviac prístupný spôsob vyhľadávať a používať GI zdroje, ako napr. adresy, body záujmu (POI), cesty medzi bodmi záujmu atď. Pre špecifických používateľov, napr. krajinných inžinierov, ktorí požadujú objektovo presnejšie orientované geopriestorové informácie pre ich projektový návrh využitia priestorového usporiadania krajiny. Takéto dáta sú dnes čiastočne k dispozícii štandardizovaným spôsobom na globálnej úrovni (napr. GEOPortal ), European INSPIRE Geoportal alebo národný geoportál (napr. Geoportál Slovenskej agentúry životného prostredia - EnviroPortal). Dôležité v súčasnom období sú aj dáta z portálov výskumných projektov, výstupov výskumných kampaní, atď, najmä z dôvodov poskytovania špecifických dát potrebných pre manažment krajiny. Nevýhoda týchto dát spočíva v zvyčajne v neštandardných formátoch. Infraštruktúra priestorových dát (SDI) poskytuje podrobnejšie informácie o špecifických priestorových dátach (napr. chránené lokality, prírodné rizikové zóny, energetické zdroje, geológia atď.) s rozšírenou úrovňou vyhľadávacích možností, založenou na podrobnej dokumentácii – metadátach. Každý poskytovateľ dát musí podľa stanovených pravidiel vytvoriť a publikovať metadáta v preddefinovanej štruktúre popisujúcej geopriestorové informačné zdroje tak, aby boli zistiteľné cez SDI. Okrem toho, súčasná výskumná činnosť uvádza, že tzv. mainstreamový web poskytuje cenné zdroje niekoľkých typov geopriestorových informácií (napr. OGC Services, KML data atď.) Tie môžu byť vyhľadávané pomocou webového vyhľadávača ako je Google, Yahoo alebo Bing. Výhodou webových vyhľadávačov, v porovnaní so špecifickými permanentnými SDI vyhľadávačmi je, že automaticky prehliadajú web aby našli informačné zdroje rôznych typov. Z tohto dôvodu nie je potrebná ďalšia manuálna práca.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-LE Landscape Engineering