Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Rozhodovacie nástroje pre manažment krajiny
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Abstrakt: Európsky dohovor o krajine definuje manažment krajiny ako činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúlaďovať zmeny spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi. Plánovacia a rozhodovacia činnosť je, vzhľadom na obrovský priestorový rozmer krajiny a veľkej rozmanitosti potrebných dát, pomerne zložitá. Existencia dát od rôznych pôvodcov, na druhej strane, umožňuje podstatne presnejšie a účelnejšie tieto dáta využívať pre precíznejšie činnosti pri manažmente krajiny. V súčasnej dobe existuje mnoho metód na vyhľadávanie a získavanie geopriestorových informačných (GI) zdrojov, najmä na webe. Pre bežného internetového používateľa, najpoužívanejší informačný systém na získanie geopriestorových informácií sú tzv. priestorové prehliadacie systémy ako napr. Google Maps. Poskytujú jednoduchý a užívateľsky najviac prístupný spôsob vyhľadávať a používať GI zdroje, ako napr. adresy, body záujmu (POI), cesty medzi bodmi záujmu atď. Pre špecifických používateľov, napr. krajinných inžinierov, ktorí požadujú objektovo presnejšie orientované geopriestorové informácie pre ich projektový návrh využitia priestorového usporiadania krajiny. Takéto dáta sú dnes čiastočne k dispozícii štandardizovaným spôsobom na globálnej úrovni (napr. GEOPortal ), European INSPIRE Geoportal alebo národný geoportál (napr. Geoportál Slovenskej agentúry životného prostredia - EnviroPortal). Dôležité v súčasnom období sú aj dáta z portálov výskumných projektov, výstupov výskumných kampaní, atď, najmä z dôvodov poskytovania špecifických dát potrebných pre manažment krajiny. Nevýhoda týchto dát spočíva v zvyčajne v neštandardných formátoch. Infraštruktúra priestorových dát (SDI) poskytuje podrobnejšie informácie o špecifických priestorových dátach (napr. chránené lokality, prírodné rizikové zóny, energetické zdroje, geológia atď.) s rozšírenou úrovňou vyhľadávacích možností, založenou na podrobnej dokumentácii – metadátach. Každý poskytovateľ dát musí podľa stanovených pravidiel vytvoriť a publikovať metadáta v preddefinovanej štruktúre popisujúcej geopriestorové informačné zdroje tak, aby boli zistiteľné cez SDI. Okrem toho, súčasná výskumná činnosť uvádza, že tzv. mainstreamový web poskytuje cenné zdroje niekoľkých typov geopriestorových informácií (napr. OGC Services, KML data atď.) Tie môžu byť vyhľadávané pomocou webového vyhľadávača ako je Google, Yahoo alebo Bing. Výhodou webových vyhľadávačov, v porovnaní so špecifickými permanentnými SDI vyhľadávačmi je, že automaticky prehliadajú web aby našli informačné zdroje rôznych typov. Z tohto dôvodu nie je potrebná ďalšia manuálna práca.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KID krajinné inžinierstvo