Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemien
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc.
Abstrakt: Všetky typy stratégií rozvoja plemien majú dva hlavné ciele. Prvým je redukovanie inbrídingu a jeho kolaterálnych efektov na životaschopnosť ako aj ostatné vlastnosti jedincov. Druhým cieľom je podpora vysokej úrovne genetickej variability aby boli populácie zvierat schopné reagovať na budúce zmeny prostredia a zabezpečiť možnú dlhodobú odozvu na selekciu a ich rozvoj. Boli popísané metódy zníženia intenzity inbrídingu, ale intenzita selekcie a genetické zlepšenie populácie zostalo na rovnakej úrovni. Ďalšie stratégie predpokladajú kombinovanie a výber jedincov cez ich optimálne príspevky čím sa vytvára predpoklad aby sa zmenšovala intenzita inbrídingu a optimalizovalo sa genetické zlepšenie populácie. Cieľom bakalárskej práce je popísať a zhodnotiť stratégie riadenia rozvoja plemien.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia